પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

આર. એસ.પી.(રોડ સેફટી પ્રોજેકટ)

2/22/2020 7:20:04 AM

અત્રેના જિલ્લામાં માર્ગ સલામતી માટે જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા તથા હાઈવે ટ્રાફિક શાખા કાર્યરત છે જે હાઈવે પર બનતા ટ્રાફિકના ગુનાઓ અટકાવવા માટે સતત કાર્યરત રહે છે. તથા ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરે તેની વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરે છે. તદુપરાંત જે તે પો.સ્ટે ના રોડ વિસ્તારમાં પોલીસ સ્ટેશનની મોબાઈલો પેટ્રોલિંગ કરે છે. તથા નાઈટ રાઉન્ડ કરી માર્ગ સલામતીની કાર્યવાહી કરે છે.