પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

2/22/2020 7:29:05 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત