પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર

4/7/2020 4:34:26 PM

 ડિસ્ટ્રિક્ટ પાસપોર્ટ સેલમાં અત્રેના જિલ્લામાં રહેતા અને પાસપોર્ટ મેળવવા ઇચ્છતા અરજદારો અરજી અત્રે આપે  છે. તા. ૧/૨/૨૦૦૨ થી ડિસ્ટ્રિક્ટ પાસપોર્ટ સેલ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અને તેમાં આજ દિન સુધી નીચે પ્રમાણે અરજીઓ લેવામાં આવેલ છે.

 

અનુક્રમ

વર્ષ

ડિસ્ટ્રિક્ટ સેલમાં
સ્વીકારેલ અરજી

પાસપોર્ટ કચેરીએ
સ્વીકારેલ અરજી

કુલ

૨૦૦૨

૧૬૮૨

૨૩૮૫

૪૦૬૭

૨૦૦૩

૧૪૪૪

૨૯૪૨

૪૩૮૬

૨૦૦૪

૩૨૨૪

૨૯૪૪

૬૧૬૮

૨૦૦૫

૪૯૮૭

૧૮૨૮

૬૮૧૫

૨૦૦૬

૫૫૯૨

૨૫૧૦

૮૧૦૨

૨૦૦૭

૪૮૯૨

૩૨૦૦

૮૦૯૨

૨૦૦૮

૪૮૧૯

૩૭૮૯

૮૬૦૮

૨૦૦૯

૬૭૪૬

૫૦૩૭

૧૧૭૮૩

૨૦૧૦

૮૮૮૮

૨૧૯૦

૧૧૦૭૮

૧૦

૨૦૧૧

૧૧૧૧૧

૧૧૭૦

૧૨૨૮૧

૧૧

૨૦૧૨

૪૨૮૮

૧૨૦૫

૫૪૯૩

કુલ   -

૫૭૬૭૩

૨૯૨૦૦

૮૬૮૭૩