પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

એમ્બ્યુલન્સ,ફાયર બ્રિગેડ,સારવાર

4/7/2020 4:08:41 PM

સરકારી હોસ્પિટલ તથા એમબ્યુલન્સની માહિતી

ક્રમ હોસ્પિટલ/દવાખાનાનું નામ સ્થળ એમબ્યુલન્સ ની સંખ્યા
સિટી ડિસ્પેન્સરી રતનબાઇ મસ્જિદ પાસે જામનગર --
જી.જી.હોસ્પિટલ બેડી રોડ જામનગર
આયુર્વેદ ચિકિત્સાલય બેડી રોડ જામનગર
ડી.સી.સી હોસ્પિટલ/ પી.એચ.સી. સિકકા
મી૯ટ્રી હોસ્પિટલ ઇન્ફ્રંટ્રી
રેફરલ હોસ્પિટલ જોડિયા
સી.એચ.સી.હોસ્પીલ ધ્રોલ
સી.એચ.સી હોસ્પિટલ બેરાજા/ કાલાવડ
પી.એચ.સી. સલાયા
૧૦ રેફરલ હોસ્પિટલ નગરનાકા ખંભાળિયા
૧૧ સી.એચ.સી હોસ્પિટલ ક૯યાણપુર
૧૨ સી.એચ.સી હોસ્પિટલ / દ્વારકાધીશ મંદિર ટ્રસ્ટ  દ્વારકા
૧૩ ટાટા કેમિક૯સ હોસ્પિટલ મીઠાપુર
૧૪ સી.એચ.સી હોસ્પિટલ લાલપુર
૧૫ સી.એચ.સી હોસ્પિટલ ભાણવડ
૧૬ સી.એચ.સી હોસ્પિટલ જામજોધપુર
૧૭ સર્મપણ હોસ્પિટલ ખંભાળિયા રોડ જામનગર
૧૮ ટી.બી. હોસ્પિટલ જામનગર
૧૯ આણંદાબાબા ટ્રસ્ટ લીમડાલાઇન જામનગર
૨૦ ઇન્ડિયન એરફોર્સ હોસ્પિટલ જામનગર
૨૧ આઇએનએસ હોસ્પિટલ વાલસુરા જામનગર
૨૨ ખીજડામંદિર ટ્રસ્ટ જામનગર
૨૩ વૂલન મીલ જામનગર
૨૪ પી.એચ.સી ધુતારપર
૨૫ ટી.પી.એસ.હોસ્પિટલ સિકકા
૨૬ જી.એસ.એફ.સી. હોસ્પિટલ મોટી ખાવડી
૨૭ આર.પી.એલ.હોસ્પિટલ મોટી ખાવડી
૨૮ પી.એચ.સી. પડાણા
૨૯ કે.પી.ટી વાડીનાર
૩૦ એસ્સાર હોસ્પિટલ વાડીનાર
૩૧ ગિરિરાજ ટ્રસ્ટ રાવલ
૩૨ સી.એચ.સી. ઓખા
૩૩ મ્યુનિસિપલ કોપોંરેશન જામનગર

જિલ્લાના ફાયર ફાઇટરની માહિતી

ક્રમ સંસ્થાનું નામ ટેલિફોન નંબર ફાયર ફાઇટરની સંખ્યા
રિલાયન્સ પેટ્રોલીયમ મોટી ખાવડી ૨૨૯૦૪૬૧ ૧૩
ટાટા કેમિકલ્સ મીઠાપુર ૨૨૨૩૨૮૫
આઇ.ઓ.સી વાડીનાર ૨૨૫૬૫૨૭
મહાનગરપાલિકા જામનગર ૨૫૫૦૨૩૧
જી.એસ.એફ.સી મોટી ખાવડી ૨૩૪૪૧૦૦
ટી.પી.એસ.સિકકા ૨૩૪૪૧૦૬
ડી.સી.સી સિકકા ૨૩૪૪૦૧૬
નગરપાલિકા ખંભાળિયા ૨૩૪૭૩૯
સિવિલ ડીફેન્સ ૨૫૫૦૩૧૮
૧૦ આઇ.એ.એફ જામનગર ૨૫૫૦૨૭૨ તમામ આધુનિક સાધનો
૧૧ આઇ.એન.એસ વાલસુરા ૨૫૫૦૨૬૩ તમામ આધુનિક સાધનો

 આ ઉપરાંત નગરપંચાયત દ્વારકા, જામજોધપુર, ભાણવડ, અને ઓખા પાસે બે પાણીના ટેન્કર તથા બેડી પોર્ટ ખાતે એક ટેન્કર છે.