પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

નાગરીક અધિકારપત્ર

2/22/2020 6:37:25 AM

a

પ્રસ્તાવના

a

પોલીસનું વહીવટી માળખું

a

પોલીસ કંટ્રોલરૂમ

a

પોલીસ સ્ટેશન ફરિયાદ અને પોલીસ તપાસ

a

અરજી સબંધી કાર્યવાહી

a મહત્વના ધારાઓની જોગવાઈઓ
a

અનુસૂચિત જાતિ / જન જાતિના કાયદાઓ અને પોલીસ કાર્યવાહી

a

ટ્રાફિક સબંધી

a

પોલીસ વિવિધ સંવાઓ

a

પોલીસ અધિકારના જામીનલાયક ગુનાની યાદી

a મોટર વ્હિકલ એકટના ગુનાની માર્ગદર્શિકા