પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

અન્‍ય અગત્‍યના નંબર

4/7/2020 2:34:11 PM

જામનગર જિલ્‍લાના કલેકટર/મામલતદાર કચેરીના ટેલિફોન નંબર તથા ફેક્સ મેસેજ નંબર

 

ક્ર્મ

કચેરીનું નામ

કોડ નં.

ટેલિફોન નંબર

ફેક્સ નંબર

જામનગર જિલ્‍લા કલેકટર

૦૨૮૮

૨૫૫૫૮૬૯

૨૫૫૫૬૪૦૪

મામલતદારશ્રી જામનગર શહેર

૦૨૮૮

૨૬૭૪૫૭૫

૨૫૫૫૮૯૯

મામલતદારશ્રી જામનગર ગામ્ય

૦૨૮૮

૨૬૭૮૭૦૪

૨૫૫૫૮૯૯

મામલતદારશ્રી ધ્રોલ

૦૨૮૯૭

૨૨૨૦૦૧

૨૨૨૨૦૯

મામલતદારશ્રી જોડિયા

૦૨૮૯૩

૨૨૨૦૨૧

૨૨૨૫૨૫

મામલતદારશ્રી કાલાવડ

૦૨૮૯૪

૨૨૨૦૦૨

૨૨૩૧૪૧

મામલતદારશ્રી લાલપુર

૦૨૮૯૫

૨૭૨૨૨૨

૨૭૨૨૨૨

મામલતદારશ્રી ખંભાળિયા

૦૨૮૩૩

૨૩૪૭૮૮

૨૩૪૧૧૩

મામલતદારશ્રી દ્વારકા

૦૨૮૯૨

૨૩૪૫૪૧

૨૩૪૫૪૧

૧૦

મામલતદારશ્રી ભાણવડ

૦૨૮૯૬

૨૩૨૧૧૩

૨૩૨૧૩

૧૧

મામલતદારશ્રી કલ્‍યાણપુર

૦૨૮૯૧

૨૮૬૨૨૭

૨૮૬૨૨૭

૧૨

મામલતદારશ્રી જામજોઘપુર

૦૨૮૯૮

૨૨૦૦૩૬

૨૨૦૦૩૬

 

જિલ્‍લાની અગત્યની હોસ્પિટલ/નામાંકીત ડો.શ્રીનાં નામ સરનામાં અને ટેલિફોન નંબર

 

ક્ર્મ

હોસ્પિટલનું નામ તથા સરનામું

ડોકટરશ્રી નાં નામ

ટેલિફોન નંબર

જી.જી.હોસ્પિટલ જામનગર

શ્રી એ.આર.વ્યાસ

૦૨૮૮ ૨૫૫૧૦૮૧

સમર્પણ હોસ્પિટલ જામનગર

શ્રી ઘવલ માંકડ

૦૨૮૮ ૨૭૧૨૭૨૮

ઓશવાળ હોસ્પિટલ

શ્રી વીરલ શાહ

૦૨૮૮ ૨૫૬૬૮૩૩

સી.એચ.સી જામજોઘપુર

શ્રી એચ.એમ.ખાંટ

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૩૩૭

સી.એચ,સી ધ્રોલ

શ્રી એમ.વી.શાહ

૦૨૮૯૭ ૨૨૨૦૪૭

રેફરલ હોસ્પિટલ જોડિયા

શ્રી સુનીલ પ્રસાદ

૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૭૫

સી.એચ.સી.કાલાવડ

શ્રી આર.બી.ભંડેરી

૦૨૮૯૪ ૨૨૩૧૬૧

સી.એચ.સી.ભાણવડ

શ્રી યુ.ડી ચંદવાડિયા

૦૨૮૯૬૨૩૨૦૬૫

સી.એચ.સી લાલપુર

શ્રી ચેતનકુમાર

૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૫૦

૧૦

રેફરલ હોસ્પિટલ ખંભાળિયા

શ્રી એચ.પી.દેવમુરારી

૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૦૪

૧૧

સી.એચ.સી દ્વારકા

શ્રી એ.એમ.પરમાર

૦૨૮૯૨ ૨૩૪૨૬૨

૧૨

ટાટા હોસ્પિટલ મીઠાપુર

શ્રી ઘોષ

૦૨૮૯૨ ૨૨૩૨૦૭

૧૩

સી.એચ,સી ક૯યાણપુર

શ્રી એન.એસ.મકવાણા

૦૨૮૯૧ ૨૮૬૩૭૩

૧૪

આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ જામનગર

શ્રી વી.ડી. શુકલા

૦૨૮૮ ૨૬૭૬૮૬૫

૧૫

વી.એમ.શાહ હોસ્પિટલ (ઓર્થો) જામનગર

શ્રી વી.એમ.શાહ

૦૨૮૮૨૫૫૨૯૨૯

૧૫

કે.એસ.મહેશ્વરી (ઓર્થો) જામનગર

શ્રી કે.એસ.મહેશ્વરી

૦૨૮૮ ૨૫૫૬૬૫૫

૧૬

વખારિયા હોસ્પિટલ (ઓથોર્) જામનગર

શ્રી વખારિયા

૦૨૮૮૨૫૫૫૭૫

૧૭

બ્લડ બેન્ક જી.જી.હોસ્પિટલ

 

૦૨૮૮૨૬૬૧૦૫૨

 

જિલ્‍લાની બ્લડ બેન્કનાં નામ સરનામાં અને ટેલિફોન નંબર

 

ક્ર્મ

નામ સરનામું

ટેલિફોન નંબર

સ્વ.શાંતિલાલ પી.મહેતા જી.જી.હોસ્પિટલ કંપાઉન્ડ જામનગર

૦૨૮૮ ૨૬૬૧૦૫૨

શ્રી જયસુખલાલ હાથી મેમોરિયલ સિટી પોલીસ લાઇન સામે જામનગર

૦૨૮૮ ૨૫૫૦૨૦૮

જનરલ હોસ્પિટલ ખંભાળિયા

૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૦૪

દીપચંદ ગાડીર્ મેમોરિયલ અનુપમ ટોકિઝ સામે જામનગર

૦૨૮૮ ૨૬૭૨૫૨૯

સમર્પણ હોસ્પિટલ ખંભાળિયા રોડ જામનગર

૦૨૮૮ ૨૭૧૨૭૨૮

બિન સરકારી સંગઠનો ત્વરિત રીતે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેવી બિન સંસ્થાઓની માહિતી

ક્ર્મ

સંસ્થાનું નામ/ સરનામું

ટેલિફોન નંબર

એન.સી.સી. ઓફિસ પંચવટી બેડી રોડ જામનગર

૦૨૮૮ ૨૫૫૦૩૩૯

આણદાબાવા સેવા ટ્રસ્ટ લીમડાલેન જામનગર

૦૨૮૮ ૨૫૫૦૨૫૨

ખબીર આશ્રમ કિશાન ચોક જામનગર

૦૨૮૮ ૨૫૫૮૦૪૯

ખીજડા મંદિર શેવા સંસ્થા ભાનુંસાળીવાડ જામનગર

૦૨૮૮ ૨૬૭૨૮૨૯

શ્રી મહિલા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ શ્રી મહિલા સહકારી બેન્ક અંબર ટોકિઝ પાસે જામનગર

૦૨૮૮ ૨૫૫૬૬૭૮

ફેકટરી ઓનર્સ એસોસિએશન શંકર ટેકરી ઉધોગનગર જામનગર

૦૨૮૮ ૨૫૬૦૦૩૨

ગંગાજળ વિદ્યામંડળ અલિયાબાડા

૦૨૮૮ ૨૮૨૨૦૨

એમ.ડી.મહેતા એજયુ,ટ્રસ્ટ દરબારગઢ ધ્રોલ

૦૨૮૯૭ ૨૨૨૦૩૨

શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ-ભાદરા

૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૨૮

૧૦

લક્ષ્મીગ્રૂપ લાલપુર

૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૪૫

૧૧

ખોડીયાર યુવક મંડળકાલાવડ

૦૨૮૯૪ ૨૨૨૦૪૪

૧૨

લાયન્સ કલબ ખંભાળિયા

૦૨૮૩૩ ૨૩૫૨૫૪

૧૩

લાયન્સ કલબ જામનગર

૦૨૮૮ ૨૭૫૦૮૫૭

૧૪

હાલારી તીર્થ આરાધના ધામ

૦૨૮૩૩૨૫૨૮૨૫

૧૫

લાયન્સ કલવ ભાટિયા

૦૨૮૯૧ ૨૩૩૨૧૬

૧૬

કાનદાસ બાપુનો આશ્રમ દ્વારકા

૦૨૮૯૨ ૨૩૪૩૯૦

૧૭

સનાતન સેવા મંડળ દ્વારકા

૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૪

૧૮

ટાટા કેમિકલ લિ. મીઠાપુર

૦૨૮૯૨ ૨૨૨૦૭

૧૯

સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારકા

૦૨૮૯૨ ૨૩૪૨૩૦

૨૦

એકતા ગામ્ય વિકાસ ટ્રસ્ટ ઓખા

૦૨૮૯૨ ૨૬૨૦૪૨૧

૨૧

જૈન સોશિયલ ગ્રૂપ હવેલી શેરી ભાણવડ

૦૨૮૯૬ ૨૩૨૨૬૦

૨૨

ઇન્દેશ્વર યુવક મંડળ રણજિત પરા ભાણવાડ

૦૨૮૯૬ ૨૭૧૨૫૬૪

૨૩

સ્વામિનારાયણ મંદિર જામજોઘપુર

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૩૧૭

૨૪

પટેલ યુવક મંડળ પટેલ સમાજ જામજોઘપુર

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૨૩૪

૨૫

શ્રી ઉમિયા માતાજીનું મંદિર સિદસર

૦૨૮૯૮ ૨૭૪૪૩૫

૨૬

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ જામજોઘપુર

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૭૯

૨૭

કસ્તૂરબા સ્ત્રી વિકાસ ગૃહ જામનગર

૦૨૮૮ ૨૭૫૧૭૩૦

 

મોટી ક્રેઇનો બુલ‍ડોઝર જે.સી.બી.મશીનોની માહિતી

 

ક્ર્મ

નામ સરનામું ટેલિફોન નંબર

મોટી ક્રેઇન

બુલ‍ડોઝર

જે.સી.બી

જી.એસ.એફ.સી. મોટીખાવડી ૨૩૪૪૦૧૬

રિલાયન્સ કંપની મોટી ખાવડી ૩૦૧૨૧૩૨

     

એસ્સાર કંપની ફોનં૨૪૧૪૨૮

     

આઇ.ઓ.સી. વાડીનાર

ટી.પી.એસ. સિકકા ફોનં. ૨૩૪૪૨૭૨

ટી.સી.એલ. મીઠાપુર ૨૨૩૨૩૯

૧૨

બી.એલ.લિમિટેડ જામનગર ૨૭૧૧૨૯૭૨

જે.એમ.સી.૧૦૧

ડી.સી.સી સિકકા

 

ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમ પર આધારિત સંદેશા વ્યવહાર નિષ્ફળ જવાના સમયે અવેજીમાં ઉપયોગમાં લેવાય તેવી સંપર્ક વ્યવસ્થાની માહિતી

ક્ર્મ

નામ સરનામું ટેલિફોન નંબર

હેમ રેડિયો

શ્રી મગનલાલ એ ગઢિયા લેકચરર મેડિકલ કોલેજ ડી-૨૪ મેડિકલ કેમ્પસ જામનગર

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટને લગતી કામગીરીના માહિતગાર અને તાલીમ લીઘેલ અઘિકારી/ કર્મચારીઓની માહિતી

ક્ર્મ

નામ સરનામું

ટેલિફોન નંબર

શ્રી એલ.બી બાભણિયા ડે.કલેકટર જામનગર

૯૮૨૪૧૨૨૧૨૫

શ્રી બી.એચ.વિહોલ આર.ટી.ઓ.જામનગર

૯૮૨૫૧૫૩૭૨૪

શ્રી પ્રવીણ થાનકી આસી. કલેકટર ખંભાળિયા

૯૮૨૪૩૬૯૪૦૭

શ્રી ડી.કે.ગોસ્વામી ડી.ડી,એમ.ઓ. જામનગર

૭૪૨૬૨૭૮૮૧૯

શ્રીજે.પી.ફળદુ મામલતદાર કલેકટર ઓફિસ જામનગર

૨૫૫૭૬૦૫

એ.કે.લારિયા જેસ્વાન જામનગર

૯૮૭૯૨૦૫૨૮૮

શ્રી એચ.એચ. જેસ્વાન જેસ્વાન જામનગર

૯૮૭૯૨૦૫૩૪૮

ટી.બી.ભીમરોડિયા પી.જી.યુસીએલ જામનગર

૯૮૭૯૨૦૦૭૬૦

ડો.એમ.વી.મહેતા ડિન એમ.પી.શાહ મેડિકલ કોલેજ જામનગર

૨૫૫૩૫૧૫

૧૦

ડો.એ.એચ.વ્યાસ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ જી.જી.હોસ્પિટલ જામનગર

૨૫૫૩૧૫૭

૧૧

શ્રી નિર્મલ જોષી ઇન્ફર્મેશન ડિપાર્ટમેન્ટ જામનગર

૨૬૭૯૨૩૪

૧૨

એમ.એ.સુરાણી ચિટનિસ કલેકટર કચેરી જામનગર

૯૮૨૪૮૧૯૧૫૯

૧૩

ડો.એસ.જી.પટેલ જિલ્‍લા પંચાયત જામનગર

૨૬૭૮૪૨૪

૧૪

શ્રી વાય.એલ વમાર્ સોશિયલ ફોરૈસ્ટ્રી જામનગર

૨૫૫૩૬૬૪

૧૫

શ્રી એમ.એમ.ભાલોડિયા આસિ. ફોરેસ્ટર જામનગર

૨૫૫૩૦૨૬

૧૬

શ્રી કે.બી.કગથરા આર.એન.બી. જામનગર

૨૫૫૪૩૮૬૬

૧૭

શ્રી કે.એલ.વાંઝા બી.એસ.એન.એલ /જી.આઇ.ડી.સી.જામનગર

૨૫૬૧૩૩૪

૧૮

શ્રી એ.સી.ભટ્ટ હોમગાર્ડ જામનગર

૨૫૫૩૮૬૨

૧૯

શ્રી આર.સી.રાઠોડ પી.આઇ. એલ.સી.બી જામનગર

૨૫૫૦૨૪૨

૨૦

વાય.ઉમાકાંત ડેપ્યુટી ડિરેકટર લાઇટ હાઉસ જામનગર

૨૭૫૪૬૧૯

૨૧

એચ.જે.પોંકિયા આ.ઇજનેર ઉડ કેનાલ જામનગર

૨૬૭૭૬૫૧

૨૨

એ.વી.પઢ મામલતદાર ઇ.ટી.જામનગર

૯૪૨૬૯૫૯૮૮૧

૨૩

ડીવી ભટ્ટ નેહરુ યુવા કેન્દ્ર જામનગર

૨૬૭૨૫૭૦

૨૪

એસ.પી.જાની ડીસીએફ જામનગર

૨૬૭૯૩૫૭

૨૫

એન.કે કાથડ એગ્રિ એન્ડ કો ઓપ.પંચાયત

૯૮૨૫૬૪૩૮૧૧

૨૬

શ્રી એલ.પી.ગાધે. પો.ઇન્સ.ટ્રાફિક

૨૫૫૦૨૫૬

૨૭

શ્રી આઇ.કે ચૌહાણ પોટ મામલતદાર જામનગર

૦૨૮૨૨ ૨૨૬૨૯૮

૨૮

પી.કે.ચમરિયા બેડી પોર્ટ

૨૭૫૫૦૭૦

 

નાગરિક સંરક્ષણ દળના તાલુકા/ યુનિટ પમાણે અઘિકારી વોર્ડનની માહિતી

 

ક્ર્મ

નામ સરનામું

વોર્ડનની સંખ્યા

શ્રી સી.એચ.ચૌહાણ પો.ઇ. ટ્રઇન્ડ ઇસ્ટેકટર વાડીનાર ફોન ૨૫૬૫૬૫

૩૭૬

નૂરમામદ અબ્દુલ ભગાર ચિફ વોર્ડન વાડીનાર

 

નારણભાઇ પાણખાણિયા ડેપ્યુટી ડિવિઝન વોર્ડન વાડીનાર ફોન ૨૫૬૫૧૧

 

શ્રી એચ,એમ.પરમાર પો.ઇ. ઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર ઓખા ફોન ૨૬૨૦૮૮

૫૪૧

શ્રી રાઉમભાઇ વિઠલાણી ચિફ વિઠલાણી ચિફ વોર્ડન નવી નગરી ઓખા

 

શ્રી અતુલ ભદ ડેપ્યુટી ચિફ વોર્ડન બેટ દ્વારકા

 

 

ફલડ રેસ્કયુ ટીમની માહિતી

 

ક્ર્મ

તાલુકાનું નામ

તરવૈયાનું નામ

ટેલિફોન નંબર

ટીમની સંખ્યા

જામનગર

ઇસ્માઇલ જુસબ કનોરા બેડી મસ્જિદપાસે

--

૩૪

જામનગર

અયુબ સુલેમાન કરૈયા સરમત

--

૧૧

જામનગર

આર.બી રજાક ગજિયા સચાણા

૨૮૬૨૧૨

૧૧

જામનગર

તાલબ હાજી વલીમામદ ગાદ્ય બેડ

--

૧૧

જામનગર

અનવર અયૂબ સંઘાર સિકકા

--

૧૪

જોડિયા

હારુન પટેલ (લીડર)મોટોવાસ જોડિયા

૨૨૨૪૯૨

૧૧

જોડિયા

મામદસુલેમાન પટેલ (લીડર) જોડિયા નાનોવાસ

૨૮૭૨૦૮

૧૧

જોડિયા

લખઘીર દેવા કોળી જીજુડા

૨૬૩૦૦૬

૧૨

જોડિયા

મામદ અલીમામદ સુમારિયા બાલાચડી

--

જોડિયા

કાસમ બચુ ગજણ અંબાલા

--

૧૧

૧૦

કાલાવડ

જેટી.પટેલ ગીતા ઓઇલ મિલ

૨૨૨૦૪૪

૧૧

ખંભાળિયા

દાઉદ ઓશમાણ સંઘાડ વાડીનાર

 

૧૧

૧૨

ખંભાળિયા

મુસા ઇસા ભાય ભરાણા

૨૫૬૬૯૮

૧૧

૧૩

ખંભાળિયા

અલી ઇસ્માઇલ સુભણિયા સલાયા

૨૮૫૩૨૭

૧૧

૧૪

ક૯યાણપુર

જે.પી. જમોડ રાવલ કોળીવડ

૨૨૮૨૪૪, ૨૨૮૩૫૯

૧૩

૧૫

ક૯યાણપુર

કરમુર રાણા ખીમા નાવદા

--

૧૬

દ્વારકા

ઇસ્માઇલ ઉમર રૂપેણ બંદર ડિઝલ પમ્પ સામે

--

૧૫

૧૭

ભાણવડ

કારુભાઇ પંચોલી રણજિત પરા ભાણવડ

--

૧૧