પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

4/7/2020 3:56:44 PM

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

 

     સહાયકી કાર્યક્રમોનાં લાભાર્થીઓની વિગતો સહિત આર્થિક સહાય કાર્યક્રમોની અમલ બજવણી

 

     આર્થિક સહાયકી કાર્યક્રમો માટે સરકારશ્રી દ્વારા પોલીસ તંત્રને કોઈ આર્થિક અનુદાન ફાળવવામાં આવતુ નથી કે, આર્થિક સહાયનાં કોઈ કાર્યક્રમોનું આયોજન પોલીસ તંત્ર દ્વારા કરવાની જોગવાઈ નથી.