પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
http://www.spjamnagar.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાનો અઘિકાર

2/22/2020 7:28:24 AM

માહિતી મેળવવાનો અઘિકાર

 

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેક્શન ૪(૧)(બી) હેઠળ
 

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ

કામગીરીના માપદંડ

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

નીતિઘડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદી-જુદી સમિતિઓ

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો

વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

માહિતી કક્ષની વિગતો

જાહેર માહિતી અધિકારી/પ્રથમ અપીલ અધિકારીની વિગતો

પ્રકીર્ણ