હું શોધું છું

હોમ  |

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

2.1 જાહેર તંત્ર ઉદ્દેશ/હેતુ

     ભારત લોકશાહી પધ્‍ધતિથી ચાલતો દેશ છે. લોકશાહી પઘ્ધતિમાં રાજયના વહીવટમાં નાગરિક સર્વોપરી છે. દેશના નાગરિકો માટે વહીવટી માળખુ ઘડી કાઢવામાં આવ્યુ હોય છે. નાગરિકો માટે કરવાની કામગીરી વહીવટી તંત્ર દ્વારા સમયસર, તટસ્થ રીતે ન્યાયપૂર્ણ થાય તે વહીવટી તંત્રની ફરજ છે.

     નાગરિકોના અધિકારો બાબતે નાગરિક સભાન બને અને પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત યોગ્ય રીતે કરી તે પ્રશ્નનો કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ સરળતાથી સમય મર્યાદામાં નિકાલ થાય છે કે કેમ ? અને જો નિકાલ ન થાય તો તેઓએ પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત કેવી રીતે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સમક્ષ કરવી ? એટલી સમજણ આપવાનો હેતુ આ માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૦પ નો છે.

     પોલીસ વિભાગ સાથે કોઈપણ કામ માટે સંપર્કમાં આવતા પ્રજાજનો પોલીસ વિભાગ પાસે કેવી અને કઈ સેવાની અપેક્ષા રાખી શકે ? કોના પાસેથી કેવી રીતે આ સેવા કેટલા સમયમાં મેળવી શકે ?અને નિયત સમય મર્યાદામાં સંતોષજનક રીતે અપેક્ષિત સેવા ન મળે તો તેની જાણકારી આપવા માટે મદદનીશ માહિતી અધિકારીશ્રી, માહિતી અધિકારીશ્રી, એપેલેન્ટ અધિકારીશ્રીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે. અને તેઓશ્રીને સ્ટેપવાઇઝ રજૂઆત કરવાનો માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૦પ માં નિર્દિષ્ટ છે.

     નાગરિકોના અધિકારો બંધારણમાં નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે સાથે નાગરિકોની શું ફરજો છે ? અને આ ફરજોના અમલ કરનાર દરેક નાગરિક પોલીસ વિભાગ પાસેથી નૈતિક અધિકારની રૂએ સેવાઓ મેળવે અને પરસ્પર વિશ્વાસની ભાવના કેળવવામાં પણ આ માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૦પ મદદરૂપ બનશે.

2.2 જાહેર તંત્રનુ મિશન/દરંદેશીપણુ(વિઝન )

     આમ જનતાની માલ મિલકતનુ રક્ષણ અને કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી અને પારદર્શકતા.

પોલીસ વિભાગ તરફથી ઉપલબ્‍ધ સેવાઓની માહિતી

     પોલીસ વિભાગમાં પોલીસ સ્ટેશન સતત ર૪ કલાક કાર્યરત રહે છે. એક પોલીસ સ્ટેશન ઓફિસર સતત ફરજ ઉપર હાજર હોય છે. અને તેમની પાસે કોઈપણ વ્યકિત ગમે ત્યારે ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.

ફરિયાદ ના બે પ્રકાર છે

(૧) કોગ્નીઝેબલ ફરિયાદ                 (ર) નોન કોગ્નીઝેબલ ફરિયાદ

કોગ્નીઝેબલ ફરિયાદ -

     પોલીસ અધિકારના ગુન્હાને ""કોગ્નીઝેબલ ગુન્હો/ફરિયાદ કહે છે. જેમાં ગુન્હાના આરોપીઓને વગર વોરંટે પકડવાની પોલીસ વિભાગને સત્તા છે.

     પોલીસ સ્ટેશનમાં કોગ્નીઝેબલ ગુન્હો બનતા વહેલામાં વહેલી તકે ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ કે જેથી આરોપીઓ દૂર ભાગી શકે નહીં તથા પુરાવાનો નાશ થાય નહી. પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ અધિકારીશ્રી ને લેખિત કે મૌખિક રીતે આપી શકાય છે. મૌખિક ફરિયાદ એ જ વખતે લખીને ફરિયાદ કરનારને વાંચી સંભળાવી એમની સહિ લેવામાં આવે છે. અને તેની નકલ ફરિયાદીને જે તે વખતે જ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે. અને જે ફરિયાદીએ તે જ સમયે મેળવી લેવી જોઈએ. આવી ફરિયાદ ટપાલ મારફતે પણ મોકલી શકાય છે.

     પોલીસ સ્ટેશનમાં કોગ્નીઝેબલ ગુન્હાની ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશન ઓફિસરે લઈ ગુન્હો નોંધી તપાસની આગળની કાર્યવાહી તુરતજ શરૂ કરવામાં આવે છે.

નોન કોગ્નીઝેબલ ફરિયાદ -

     પોલીસ અધિકાર બહારના ગુન્હાને "નોન કોગ્નીઝેબલ" ગુન્હો/ફરિયાદ કહે છે. જેમાં પોલીસ વિભાગને આરોપીઓને  કોર્ટના વોરંટ વગર પકડવાની સત્તા મળતી નથી.

     પોલીસ સ્ટેશનમાં નોન કોગ્નીઝેબલ ગુન્હાની ફરિયાદ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપી શકાય છે. આવી ફરિયાદની નોંધ "નોન કોગ્નીઝેબલ રજીસ્ટર" માં કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેમાં ગુન્હો નોંધવામાં આવતો નથી. આવી ફરિયાદોની તપાસ કોર્ટની પરવાનગી લીધા પછી કરી શકાય છે. અને જો આવા ગુન્હાની તપાસ કરાવવી હોય તો ફરિયાદી જાતે કોર્ટ મારફતે ફરિયાદ કરી દાદ મેળવી શકે છે.

 1. દરેક કોગ્નીઝેબલ ગુન્હાની તપાસની શરૂઆત એફ.આઈ.આર. થી થાય છે. જે સી.આર.પી.સી. કલમ ૧પ૪ મુજબની હોય છે.
 2. પોલીસ અધિકારનો કોઈ ગુન્હો થયેલ હોય તો તે અંગેની ખબર પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ અધિકારીને જો મૌખિક રીતે આપવામાં આવે તો પણ તે લખી શકાશે તેમજ પોતાની દેખરેખ નીચે લાખવી શકાશે. અને ખબર આપનારને વાંચી સંભળાવાશે. અને એવી દરેક લેખિત કે લખી લેવાયેલ ખબર આપનારને સહિ કરવાની રહેશે.
 3. ફરિયાદ ખાસ કરીને ભોગ બનનાર અગર તો બનાવ બન્યો હોય ત્યારે હાજર હોય તે વ્યકિત અગર તો ભોગ બનનારના સબંધી અથવા મિત્ર કે જે આ બનાવ વિશે જાણતા હોય તે વ્યકિતએ ફરિયાદ કરવી જોઈએ.
 4. ઘણા કિસ્સાઓમાં બિનવારસુ લાશ મળે અને તેમાં ગુન્હાહિત મૃત્‍યુ હોય તેવા સંજોગોમાં અથવા બનાવ સ્થળે પોલીસ સિવાય બીજા કોઈ ફરિયાદી હાજર ન હોય એવા સંજોગોમાં પોલીસ ફરિયાદી બને છે.
 5. ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસ સ્ટેશન ઓફિસરને અગર તો બનાવ સ્થળે હાજર પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ અધિકારીને સ્થળ પર પણ આપી શકાય છે.

ફરિયાદીએ ફરિયાદ આપતી વખતે ધ્‍યાનમાં રાખવાની બાબતો -

 • બનાવ બન્યા બાદ તુરંત જ નજીકના પોલીસ સ્ટેશને જઈ ફરિયાદ આપવી જોઈએ.
 • જો ખબર હોય તો ફરિયાદમાં બનાવનું કારણ તથા હેતુ જણાવવો.
 • બનાવ અંગે સત્ય હકિકત જ જણાવવી અને બનાવ વખતે હાજર રહેલ સાક્ષીઓના નામની જાણકારી હોય તો તે પણ જણાવવી.
 • બનાવવાળી જગ્યાએ પોલીસ આવે ત્યાં સુધી તે જગ્યા જે તે હાલતમાં જાળવી રાખવી. જેથી પુરાવાનો નાશ ન થાય.
 • ફરિયાદ લખાઈ ગયા બાદ ફરિયાદ વાંચીને સહિ કરવી. જો અભણ હોય તો ફરિયાદ અન્ય પાસે વંચાવીને સહિ કરવી.
 • ફરીયાદીની નકલ ફરીયાદીને ફરિયાદ દાખલ કરનાર અધિકારીએ વિના મુલ્યે આપવાની રહે છે.
 • જો ફરિયાદીએ જાણી જોઈને દ્વેશ બુધ્‍ધિથી, ખોટી ફરિયાદ લખાવેલનું જણાય તો ""બી"" ફાયનલની માંગણી કરી ફરિયાદીની વિરુઘ્ધમાં કોર્ટ રાહે પગલાં લેવાની પણ કાર્યવાહી પોલીસ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવે છે.

તપાસ - કોગ્નીઝેબલ ગુન્હો નોંધાયા બાદ પોલીસ અધિકારી દ્વારા તુરંત જ તપાસ શરૂ કરવામાં આવે છે. જેમાં બનાવવાળી જગ્યાનું પંચનામુ તથા કેસને લગતા સાહેદોના નિવેદનો તેમજ અમુક કિસ્સાઓમાં ફોરેન્સીક એક્ષ્પોર્ટની મદદ મેળવી ફરિયાદ મુજબ પુરાવા એકત્રિત કરી જો આરોપી ગુન્હેગાર હોવાનું જણાય આવે તો કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવે છે. અને જો ફરિયાદની હકિકત પ્રમાણે પુરાવા ન મળી આવે કે આરોપી શોધી શકાય તેમ ન હોય અથવા તો ફરિયાદ ખોટી જણાય કે હકિકત દિવાની પ્રકારની જણાય તો તેવા સંજોગોમાં તપાસ કરનાર અધિકારી તરફથી સમરી માંગવામાં આવે છે.

"" વર્ગ "એ" સમરી ""

     જો નજીકના ભવિષ્યમાં આરોપી ન મળી આવે તેવી શકયતા હોય ત્યારે તપાસ ચાલુ રાખવાની શરતે આ સમરી માંગવામાં આવે છે.

"" વર્ગ "બી" સમરી ""

     જો ફરિયાદ ખોટી હોય ત્યારે આ સમરી માંગવામાં આવે છે.

"" વર્ગ "સી" સમરી ""

     હકિકતની ભૂલના કારણે ફરિયાદ થયેલ હોય કે તપાસના અંતે હકિકત દિવાની પ્રકારની જણાય ત્યારે આ સમરી માંગવામાં આવે છે.

"" વર્ગ "એન.સી." સમરી ""

     તપાસના અંતે "નોન કોગ્નીઝેબલ" પ્રકારનો ગુન્હો બનેલ હોવાનું જણાય ત્યારે આ સમરી માંગવામાં આવે છે.

 • ગુન્હો દાખલ થયા બાદ દિન ૧૪ સુધીમાં ગુન્હાની તપાસપૂર્ણ કરવાની હોય છે. પરંતુ કેટલાક ગુન્હાની તપાસ આ સમય-મર્યાદામાં પૂર્ણ ન થાય ત્યારે ઉપરી અધિકારીશ્રી પાસેથી વધુ મુદ્દત માંગીને તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવેછે.
 • સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૭૩(૧)(બ) હેઠળ તપાસપૂર્ણ થયા બાદ ફરિયાદીને તપાસનું અંતિમ પરિણામ જણાવવામાં આવે છે.
 • જો તપાસ કરનાર અધિકારનાં નિર્ણયથી ફરિયાદીને સંતોષ ન હોય તો પોલીસ અધિક્ષકશ્રી કે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી કે સબંધિત મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને રજૂઆત કરી શકે છે.
 • તપાસ અર્થે ૧પ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના પુરૂષ (બાળક) ને અગર કોઈપણ ઉમરની સ્ત્રીને તેના રહેવાના સ્થળે જ હાજર રહેવા અંગે તપાસ કરનાર અધિકારી તપાસ માટે ફરમાવી શકે છે.

 

ધરપકડ - પોલીસ બે રીતે ધરપકડ કરી શકે છે.

 1. વોરંટ વગર
 2. વોરંટથી.
 • સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(ર) હેઠળ પોલીસ વગર વોરંટે પકડવાનો અધિકાર ધરાવે છે.
 • કોગ્નીઝેબલ ગુન્હામાં તેમજ સુલેહ ભંગ બદલ સી.આર.પી.સી. ની કલમ ૧પ૧ હેઠળ વગર વોરંટે ધરપકડ કરવાની સત્તા ધરાવે છે.
 • કોઈપણ વ્યકિત માટે સબંધિત ના.કોર્ટ એ ઈસ્યુ કરેલ ધરપકડ વોરંટના આધારે પણ પોલીસ વિભાગને ધરપકડના અધિકાર મળે છે. જેમાં જો જામીનપાત્ર વોરંટ હોય તો વોરંટની શરતે તે વ્યકિત જામીન ઉપર મુકત થવા અધિકૃત છે. અને જો બિનજામીનપાત્ર વોરંટ હેઠળ ધરપકડ કરેલી વ્યકિત હોય તો ઈસમને ર૪ કલાકની અંદર વોરંટ ઈસ્યુ કરનાર ના.કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો રહે છે.
 • વગર વોરંટે ધરપકડ કરવામાં આવેલા ગુન્હેગાર કે વ્યકિતને ર૪ કલાકમાં જે તે હકુમત ધરાવતી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની હોય છે.
 • જો ગુન્હો જામીન લાયક હોય તો તપાસ પૂરી થયેથી પકડાયેલ આરોપીને યોગ્ય જામીન રજૂ થયેથી જામીન ઉપર મુકત કરવાનો છે.
 • ગુન્હામાં ધરપકડ કરાયેલ વ્યકિતને ર૪ કલાક માં ના. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો હોય છે. જો તપાસ અર્થે આરોપીને ર૪ કલાક કરતા વધુ સમય માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખવાનો હોય તો કોર્ટની પરવાનગી લઈને પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખી શકાય છે.
 • ના. સુપ્રિમ કોર્ટે આપેલ સુચના પ્રમાણે કોઈપણ વ્યકિતની ધરપકડ થાય ત્યારે તેને શા માટે પકડવામાં આવેલ છે. તેની જાણ તેના સગાને કરવાની રહે છે. તેમજ અટક મેમો ઉપર પકડાયેલ વ્યકિતની સહિ લેવાની હોય છે. પકડાયેલ વ્યકિતના સગા સબંધીને તાત્કાલિક ધરપકડ બાબતે જાણ કરવાની રહે છે. શહેરમાં દરરોજ પકડાયેલ બધી વ્યકિતોઓના નામ સીટી કંટ્રોલ રૂમ તેમજ સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. દર ૪૮ કલાકે રીમાન્ડ દરમ્યાન અટકાયતીની ફરજીયાત મેડીકલ તપાસણી તપાસ કરનારે કરાવવાની રહે છે. રીમાન્ડ દરમ્યાન મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની પરવાનગી મેળવ્યા પછી જ અટકાયતીને હાથકડી અને રસ્સી લગાડી શકાય છે.

જડતી -

 • સી.આર.પી.સી.ના પ્રકરણ ૭ માં જડતી અંગેની સત્તા આપવામાં આવેલ છે. જે જોગવાઈઓ કલમ ૯૩ થી ૧૦ર માં આપવામાં આવેલ છે. તે મુજબ વોરંટથી કે ઠરાવથી જડતી કરી શકાય છે.
 • જયારે કોઈ મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હોય ત્યારે તેણીની અંગ જડતી મહિલા પોલીસ દ્વારા જ કરાવવાની હોય છે. કોઈપણ મહિલા આરોપીને પોતાની અંગ જડતી મહિલા પોલીસ પાસે કરાવવાનો અધિકાર છે.

મુદ્દામાલ કબજે લેવા અંગે -

 • કેટલાક ગુન્હાઓમાં ગુન્હાવાળી જગ્યાએથી તેમજ મિલ્કત વિરૂધ્‍ધ ગુન્હાઓમાં ચોરીમાં ગયેલ મુદ્દામાલ કબજે લેવાની પોલીસને કાયદાનુસાર સત્તા આપવામાં આવેલ છે. જે અંગે કબ્‍જે કરવામાં આવેલ મુદ્દામાલની નોંધ મુદ્દામાલ પાવતીમાં કરવાની હોય છે. અને મુદ્દામાલ પાવતીની એક નકલ જેની પાસેથી કબ્‍જે લીધેલ મુદ્દામાલ હોય, તેને તે પાવતી આપવાની હોય છે.
 • પોલીસ સ્ટેશનમાં સંભવિત સુલેહ ભંગ તેમજ કોઈપણ બીજી અગત્યની બાબતમાં અરજી ગમે ત્યારે આપી શકાય છે. સામાન્ય રીતે દિવસ-૭ માં આ અરજીની તપાસ પૂરી કરવામાં આવે છે. અરજીના નિકાલ માટે અરજદાર સવારે ૧૧-૦૦ થી ૧-૦૦ વાગ્યા સુધીમાં પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જનો રૂબરૂ સંપર્ક સાધી શકે છે.
 • કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યકિત અથવા વસ્તુ, ગન્હેગાર ટોળકી અથવા તો ગુન્હો કરવા કાવત્રુ ઘડાતુ હોય અથવા તો કોઈપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસરની ભૂગર્ભમાં ચાલતી પ્રવૃત્તિ, અસામાજીક પ્રવૃત્તિ જેવી કે દારૂ, જુગાર વિગેરે અંગે ટેલીફોનથી અગર તો રૂબરૂમાં જઈ માહિતી આપી શકાય છે. આજ નાગરિક ઈચ્છે તો તેઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.
 • લાઈસન્સ વાળુ હથિયાર ધરાવનાર જયારે પણ લાંબા પ્રવાસે બહાર જતા હોય ત્યારે પોતાનું હથિયાર પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવી શકે છે.
 • પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસને બહારના અજાણ્યા માણસો મળી આવે ત્યારે તેઓના "બ" રોલ ભરી તેઓ જે પ્રદેશના તેમજ વિસ્તારના હોય તે પોલીસ સ્ટેશનમાં મોકલવામાં આવે છે. જેથી આવા અજાણ્યા માણસ અંગેની સાચી માહિતી મળે છે. જો આમ નાગરિકના ઘ્યાનમાં આવા વ્યકિતઓ આવે અગર તો તેઓના મકાનમાં કોઈ બહારના અજાણ્યા માણસો રહેતા હોય કે ગામમાં રહેતા હોય તો તે અંગેની જાણ તુર્તજ નજીકના પોલીસ મથકે કરવી જોઈએ.
 • નામચીન ગુન્હેગારો તેમજ હિસ્ટ્રીશીટરો ઉપર પોલીસ વોચ રાખે છે. જો તે અંગેની કોઈપણ માહિતી નાગરિકોને હોય અથવા તો મળે કે તુર્તજ તેની જાણકારી નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને આપવી જોઈએ.
 • વર્ગ વિગ્રહ, આંદોલનો, દેશદ્રોહી પ્રવૃત્તિ કે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ અંગેની કોઈપણ માહિતી હોય અથવા તો મળે કે તુર્તજ તેની જાણકારી નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને આપવી જોઈએ.
 • લોકોના જાનમાલની સુરક્ષા તથા મહાનુભાવોની સુરક્ષા બાબતે કોઈપણ માહિતી તુર્તજ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને અથવા તો ઉપરી અધિકારીશ્રીઓને નાગરિકો આપી શકે છે.
 • કુદરતી આફત કે હોનારત જેમ કે આગ લાગવી, પુર કે મકાન પડી જવું વિગેરે બાબતોની જાણ નાગરિક દ્વારા તુર્તજ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને કરવાથી પોલીસ વિભાગની મદદ મળી શકે છે.
 • ઘણી વખત ફરિયાદીને કયા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ગુન્હો બન્યો તેની જાણ હોતી નથી. અથવા તો બીજા કોઈ સંજોગોને કારણે નજીકના પોલીસ સ્ટેશને જઈ તે વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશન સિવાય બીજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ફરિયાદ આપે તો પણ પોલીસ સ્ટેશન ઓફીસર ""૦"" (જીરો) નંબરથી ફરિયાદ દાખલ કરીને જે તે પોલીસ સ્ટેશનને ફરિયાદ તપાસ માટે મોકલી આપે છે. જેથી કરીને ફરિયાદીને પોલીસ સ્ટેશનની હદ માટે ખોટી રીતે હેરાન થવું પડે નહીં.
 • પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયેલ વ્યકિત કે વસ્તુ બાબતે જાણ કરી શકાય છે. બિન વારસુ મળી આવેલી લાશ બાબતે તેમજ આકસ્મિક મૃત્‍યુના બનાવ બાબતે જાણ કરવાની ફરજ આમ નાગરિકની રહેલ છે.
 • મારામારી કે અકસ્માતના બનાવોમાં ઈજા પામેલ વ્યકિતને તુર્તજ રીપોર્ટ સાથે નજીકના પોલીસ સ્ટેશન ઓફીસર સરકારી દવાખાને મોકલી આપે છે. જે સારવારનું સર્ટીફીકેટ ગુન્હાના કામે પુરાવા તરીકે ઉપયોગી રહે છે.
 • કોઈપણ જાતના અકસ્માતના કે મોટર વાહન અકસ્માતના ખબર આપવાની દરેક નાગરિકોની ફરજ છે. બનાવની માહિતી અંગે પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરવા જશો તો પોલીસ હેરાન કરશે તેવો ડર મનમાંથી કાઢી નાખી પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે. તેવો વ્યવહાર સંપાદિત કરવો જોઈએ.

પોલીસ કંટ્રોલ રૂમની ફરજો

     જિલ્લાનો પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ જિલ્‍લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીમાં કાર્યરત છે. આ કંટ્રોલ રૂમ સતત ર૪ કલાક કાર્યરત રહે છે. જેમાં ઈન્ચાર્જ તરીકે આસી. સબ ઈન્સ્‍પેકટર દરજજાના પોલીસ અમલદાર સતત હાજર રહે છે. કંટ્રોલ રૂમમાં ટેલીફોન, વાયરલેસ, ટેલીપ્રિન્ટર, તેમજ ફેકસની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. જિલ્‍લામાં બનતા કોઈપણ ગુન્હા બાબતે, અસામાજીક પ્રવૃત્તિ બાબતે, ટ્રાફિક અકસ્માત, ટ્રાફિક જામ બાબતે, કુદરતી આફત બાબતે અથવા કોઈપણ અગત્યની માહિતી માટે નાગરિક દ્વારા કોઈપણ સમયે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી શકાય છે. જેથી પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા સબંધિત પોલીસ અધિકારીશ્રીઓને ત્વરિત જાણ કરી તાત્‍કાલિક યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરાવી શકાય છે.

 • પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં ફરિયાદી પોતાની અરજી પણ આપી શકે છે.
 • કંટ્રોલ રૂમથી પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓના તથા કચેરીઓના ટેલીફોન નંબર તથા સરનામાં પણ મેળવી શકાય છે.

નાયબ પોલીસ અધિકારીશ્રી (મુખ્ય મથક)ની ફરજો

     જિલ્‍લા પોલીસ અધિક્ષકની અનઉપસ્થિતીમાં તેઓને કોઈપણ ફરિયાદ કે રજૂઆત કે માહિતી આપી શકાય છે. ઉપરાંત જિલ્‍લાના કોઈપણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ અરજી, રજૂઆત, ફરિયાદ કરી હોય તો તે અંગેનો રિપોર્ટ કચેરી સમય દરમ્યાન તેઓ પાસેથી મેળવી શકાય છે. જિલ્‍લા પોલીસ અધિકારીની કચેરીમાંથી કોઈ પેન્ડીંગ બીલ કે બીજા પ્રકરણો જેવા કે એન.ઓ.સી., મનોરંજન લાયસન્સ વિગેરે બાબતો અંગે કે પોલીસ ખાતા અંગેની કોઈ વહીવટી બાબતો અંગે તેઓ પાસેથી માહિતી મેળવી શકાય છે. નાયબ પોલીસ અધિકારી, કચેરી સમય દરમ્યાન જિલ્‍લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીમાંજ ફરજ બજાવે છે. જયારે પણ જરૂરત હોય તો કચેરી સમય દરમ્યાન તેઓનો સંપર્ક સાધી શકાય છે. 00

ટ્રાફિક શાખાની ફરજો

     આધુનિક જમાનામાં વિકાસની સાથે સાથે જુદા-જુદા પ્રકારના મોટર વાહનોની સંખ્યામાં અતિ તિવ્ર ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે. શહેરોમાં રસ્તા પહેલા હતા તે જ છે. અને વાહનોના વધારા સાથે રસ્તાઓ સાંકળા થતા જાય છે. જેને લીધે દરરોજ ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન અતિ ગંભીર બનતો જાય છે. આ ટ્રાફિકના નિયમન માટે શહેરમાં ટ્રાફિક પોલીસની અલગ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવેલ છે. અને સાથે સાથે પોલીસ પણ ટ્રાફિક નિયમનનું કાર્ય કરતી જ હોય છે. ટ્રાફિક શાખામાં એક પોલીસ ઈન્સ્‍પેકટર તથા બે પોલીસ સબ ઈન્સ્‍પેકટર તેમજ એએસઆઈ/હેડ કોન્સ/પોલીસ કોન્સ સંવર્ગના કર્મચારીઓ ફરજ ઉપર કાર્યરત છે. દિન-પ્રતિદિન વધતા જતા ટ્રાફિકના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ માટે પોલીસ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ તેમજ મ્યુનિસીપાર્ટી અને સાથોસાથ પ્રજાના સહયોગ અને સંયુકત પ્રયાસો પણ જરૂરી બને છે.

 • ટ્રાફિકના નિયમન માટે શહેરમાં અગત્યના સ્થળો ઉપર ઉભા રહી ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રાફિકનું નિયમન કરે છે.
 • ટ્રાફિક નિયમનનો ભંગ કરનાર વાહન ચાલક પાસે જરૂરી માહિતી માંગી તેના વિરૂધ્‍ધ જે નિયમનો ભંગ કર્યો હોય તે મુજબ એન.સી. ગુન્હો નોંધી તેને યોગ્ય દંડ કરવા માટે ના.કોર્ટમાં આપેલ તારીખે હાજર રહેવા જણાવે છે.
 • જિલ્‍લામાં હેડ કોન્સ.અને તેનાથી ઉપરના દરજજાના અધિકારીઓને સરકારશ્રી તરફથી મોટર વ્હિકલ એકટના અમુક ગુન્હાઓની સ્થળ ઉપરજ માંડવાળ કરવાની સત્તા મળેલ છે. જે અનુસાર આવા પોલીસ અધિકારીઓ સ્થળ ઉપર દંડ વસૂલી ગુન્હાઓની માંડવાળ કરે છે.

     પોલીસ વિભાગની ટ્રાફિક શાખા દ્વારા ટ્રાફિક નિયમનની સાથો સાથ નીચે મુજબની ટ્રાફિક એજયુકેશન સબંધી ફરજ પણ બજાવે છે. ટ્રાફિક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે ટ્રાફિક અંગેની સમજ તેમજ ટ્રાફિકના નિયમો અને કાયદાઓ બાબતે જાણકારી આપવાની ખાસ જરૂર રહે છે. આ દિશામાં પોલીસ ખાતા તરફથી વિવિધ પ્રકારના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે.

 • પોલીસ ખાતા દ્વારા અવાર-નવાર ટ્રાફિક સપ્તાહ ઉજવી પ્રજામાં ટ્રાફિક અંગેના જ્ઞાન માટે તથા ટ્રાફિક નિયમો તેમજ નિયમનના પાલન માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
 • સ્કૂલોમા ટ્રાફિક પોલીસ મોકલી રોડ સેફટી પેટ્રોલના નેજા હેઠળ બાળકોને તૈયાર કરી જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. અને તેઓ દ્વારા જ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરાવવાનું શિખવવામાં આવે છે.
 • જામનગર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા જામનગરની ટ્રાફિક સમસ્યા ઉપર ફિલ્મ તૈયાર કરાવી કેબલ ઉપર પ્રસારિત કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. જેમાં પ્રજાને ટ્રાફિક નિયમનના પાલન કરવા માટેની સમજ આપતી વિગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

ટ્રાફિક અંગે પ્રજાએ રાખવાની જરૂરી તકેદારી

 • વાહન ચાલકે ડ્રાયવિંગ લાયસન્સ અવશ્ય સાથે રાખવું જોઈએ.
 • પુર ઝડપે અને બેદરકારી પૂર્વક વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં
 • પર્યાવરણને નુકશાન કરે તેવા, પ્રદુષણ પેદા કરે તેવા વાહનો ચલાવવા જોઈએ નહીં.
 • વાહનમાં જે ફયુઅલ ઉપયોગમાં આવતુ હોય તેજ ફયુઅલ વાપરવું જોઈએ પેટ્રોલની જગ્યાએ અન્ય ઈંધણ કે કેરોસીનનું મિશ્રણ વાપરવું જોઈએ નહીં.
 • વાહનના કાચ ઉપર ડાર્ક ફિલ્મ લગાવવી જોઈએ નહીં.
 • વાહનમાં પાછળ રેડીયમ પટી, રીફલેકટર્સ તેમજ બ્લીંકર્સ હોવા જોઈએ. ઉપરાંત બ્રેક લાઈટસ અને ટેઈલ લાઈટસ અવશ્ય હોવી જોઈએ નહીં.
 • જમણી બાજુની લાઈટના કાચ ઉપર પીળો પટો અવશ્ય લગાડવો જોઈએ.
 • અલગ અલગ પ્રકારના મ્યુઝીકલ હોર્નનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં.
 • વાહનનું પાર્કિંગ તેની નિયત કરેલી જગ્યાએજ કરવું જોઈએ. અડચણ કરે તેમ ગમે ત્યા વાહન ઉભુ રાખવું જોઈએ નહીં.
 • ટ્રાફિક સિગ્નલનો ભંગ ન કરવો.
 • માદક પીણા કે નશીલી વસ્તુ નું સેવન કરી વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં.
 • ભયનજક રીતે ઓવર ટેકીંગ કરવુ નહીં.
 • રાત્રિના સમયે અવશ્ય ડીપરલાઈટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
 • માલવાહક વાહનોમાં ગેરકાયદેસર રીતે પેસેન્જરોની હેરાફેરી કરવી નહીં.
 • અકસ્માત થાય ત્યારે ઘાયલ વ્યકિતઓને તાત્‍કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવી જોઈએ. તેમજ નજીકના પોલીસ સ્ટેશને આ અંગે ખબર આપવી જોઈએ.
 • ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ ન ધરાવતા વ્યકિતને વાહન ચલાવવા આપવું જોઈએ નહીં.
 • રાત્રિના સમયે વાહન રોડ ઉપર ખરાબ થાય તો વાહનને તુરંતજ રોડની ઉપરથી હટાવી શકય તેટલું સાઈડમાં લઈ જવું જોઈએ. તેમજ પાર્કિંગ બ્લીન્કસ્ળ ચાલુ રાખવા જોઈએ.
 • લાંબા પ્રવાસમાં વાહન ડ્રાયવરે દર બે કલાકે વાહન થોભાવી ઠંડા પાણીથી આંખો ધોઈ લેવી જોઈએ અને હાથ પગ ધોવા જોઈએ. જેથી સુસ્તી ઉડી જાય અને તાજગી અનુભવાય.
 • બે વ્હિલવાળા વાહનોના ચાલકે તથા પાછળ બેસનારે હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
 • હાઈવે રોડ ઉપર વચ્ચેના ભાગે જયાં સળંગ લાંબો સફેદ પટો હોય ત્યાં ઓવર ટેઈક કરવું જોઈએ નહીં. કારણ કે ત્યાં ગોલાઈ અથવા સાંકડો રસ્તો કે પુલ હોય છે.
 • રાત્રિના સમયે આંખથીની તકલીફ વાળા વાહન ચાલકોએ વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં.
 • રાત્રિના સમયે ઉજાગરાઓ પછી વાહન ચાલકોએ વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં.
 • ખામી વાળુ વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં.
 • રોડ ઉપર વાહન ચલાવવા માટે પરમીશન વગર હરીફાઈ કે હોડમાં ઉતરવું નહીં.
 • રોડ ઉપર મુકવામાં આવતા અલગ અલગ પ્રકારના સાઈન બોર્ડનીસૂચનાઓનો અમલ કરવો જોઈએ.
 • પ્રજાએ ટ્રાફિકના નિયમનમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવો જોઈએ.
 • સામેથી વાહન આવતુ હોય ત્યારે ઓવર ટેઈક કરવો જોઈએ નહીં.

લોકલ ક્રાઈમ શાખા (એલ.સી.બી.) શાખાની ફરજોઃ-

     આ લોકલ ક્રાઈમ શાખા (એલ.સી.બી) જિલ્‍લામાં પોલીસ અધિક્ષકશ્રીના વડપણ હેઠળ કાર્યરત છે.જેમાં એક પોલીસ ઈન્સ્‍પેકટર, એક પોલીસ સબ ઈન્સ્‍પેકટર તેમજ એએસઆઈ/હેડ કોન્સ/પોલીસ કોન્સ સંવર્ગના કર્મચારીઓ ફરજ ઉપર કાર્યરત છે. આ શાખાની મુખ્ય કામગીરી જિલ્‍લામાં બનતા વણશોધાયેલ ગુન્હાઓ જેવા કે ધાડ, લૂંટ, ઘરફોડ ચોરીઓ તેમજ વણશોધાયેલ ખૂનના ગુન્હાઓ શોધવાની છે. આ ઉપરાંત અસામાજીક તત્વો જેવા કે માથાભારે અને ગુંડા તત્વોને અંકુશમાં લેવા માટેના સખ્ત અટકાયતી પગલાઓ લેવાની કામગીરી કરે છે. તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ તેમજ ગેંગો શોધવી તેમજ નારકોટીકસ, જુગાર તથા દારૂ ગાળનારા, વહેંચનારા ગુન્હેગારો તેમજ વેશ્યાવૃતિ પકડવાની કામગીરી કરે છે. કોઈપણ નાગરિક રૂબરૂમાં આવી અગર તો ટેલીફોનથી ગેરકાયદેસરની પ્રવૃત્તિ કરનાર ગુન્હેગારો કે તેઓની ગેરકાયદેસરની પ્રવૃત્તિ અંગે ગુપ્ત માહિતી આપી શકે છે. અને આવી માહિતી આપનાર વ્યકિતનું નામ-ઠામ અતિ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.

મહિલાઓ માટે કાયદાની વિશિષ્ટ જોગવાઈઓઃ-

     સરકારશ્રી તરફથી મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચારો, અપમૃત્‍યુના બનાવો, દહેજ પ્રથા અટકાવવા, બાળ લગ્નો, વેશ્યાવૃતિ રોકવા માટે અલગ-અલગ કાયદાઓની જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે. પોલીસમાં આ બાબતે ફરિયાદ કરી શકાય છે. મહિલાઓ વિરૂધ્‍ધ બનતા બનાવો અટકાવવા માટે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં પાછળથી નવી કલમો ઉમેરવામાં આવેલ છે. જેમાં સજાની આકરી જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે. સાસરીયા પક્ષ અને પતિ દ્વારા ત્રાસ તેમજ દહેજની માંગણીના લીધે આપધાતના બનાવો માટે ખાસ જોગવાઈ કરેલ છે. આ કિસ્સાઓમાં ભારતીય પુરાવાના કાયદામાં પણ નવી કલમ ઉમેરી ના સાબિતીનો બોજ આરોપીના શીરે નાંખવામાં આવેલ છે. તેવીજ રીતે બળાત્કારના ગુન્હામાં પણ ના સાબિતીનો બોજ આરોપી ઉપર મુકેલ છે. કબ્‍જેદાર દ્વારા કરેલ બળાત્કારમાં પણ વધુ કડક શિક્ષાની જોગવાઈ છે.

 

ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કરેલ જોગવાઈની વિગતઃ-

કલમ ૪૯૮-ક

કૌટુંબિક ખાસ કરીને સાસરીયા પક્ષ તરફથી માનસિક-શારીરિક
ત્રાસ આપવામાં આવતો હોય ત્યારે.

કલમ ૩પ૪

સ્ત્રીની છેડતીના કિસ્સામાં

કલમ ૩૦૬

સ્ત્રીને આપધાત કરવા મજબુર કરવા બાબતે

કલમ ૩૦૪-બ

દહેજના લીધે મૃત્‍યુ

કલમ ૩૭૬

બળાત્કાર બાબત

કલમ ૪૦૬

 સ્ત્રી ધન પરત મેળવવા માટે

કલમ પ૦૯

 કોઈ સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઈરાદાથી કોઈ શબ્દ ઉચ્ચારવો
અથવા કોઈ ચેષ્ટા કરવી.

 ભારતીય ફોજદારી કાર્યપધ્‍ધતિ ધારામાં કરેલ જોગવાઈની વિગતઃ-
 

     સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૭૪ મુજબ કોઈપણ સ્ત્રીનો સાત વર્ષનો લગ્ન ગાળો હોય અને અપમૃત્‍યુ થાય તો વિશેષ તપાસની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્ત્રીનો લગ્ન ગાળો ૧૦ વર્ષનો હોય અથવા ૩૦ વર્ષથી નાની ઉમર હોય તેમજ તેઓ સાસુ, સસરા સાથે રહેતી હોય અને અકુદરતી રીતે મૃત્‍યુ પામે તો તેવા દરેક કેસમાં અપમૃત્‍યુ (એ.ડી.) નોંધી તપાસ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક કક્ષાના અધિકારીને કરવાની રહે છે. મરનાર સ્ત્રીની લાશનું પોષ્ટમોર્ટમ બે ડોકટરોની પેનલથી કરાવવાનું ફરજીયાત છે. ઈન્કવેસ્ટ પંચનામુ એકઝીકયુટીવ મેજીસ્ટ્રેટને ફરજીયાત કરવાનું છે. ઉપરાંત બનાવની જાણ થતાં જ મહિલા સુરક્ષા સમિતીના સભ્યોને પણ જાણ કરવાની રહે છે. આ તપાસ પૂરી થાય પછી કાગળો સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટને મોકલવામાં આવે છે.

પ્રિવેન્શન ઓફ ઈમ્મોરલ ટ્રાફિક એકટમાં કરેલ જોગવાઈની વિગત.
---------------------------------

     સ્ત્રી કે છોકરી પાસેથી વેશ્યાવૃત્તિનો ધંધો કરાવવાનો ગંભીર ગુન્હો બને છે. આ હેતુથી આ વિશેષ કાયદો ઘડવામાં આવેલ છે.

બાળ લગ્ન પ્રતિબંધ ધારામાં કરેલ જોગવાઈની વિગત.
----------------------------

     ર૧ વર્ષથી નાની ઉમરનો છોકરો અને ૧૮ વર્ષથી નાની ઉમરની છોકરી આ કાયદા હેઠળ બાળક ગણાય છે. લગ્ન કરનાર પક્ષકારો પૈકી એક પક્ષકાર બાળક હોય તેવું લગ્ન બાળલગ્ન કહેવાય છે. ર૧ વર્ષથી વધુ ઉમરના પુરુષો જો ૧૮ વર્ષથી ઓછી ઉમરની છોકરી સાથે લગ્ન કરે તો લગ્ન કરનાર સાથે સબંધ ધરાવતા માતા-પિતા અથવા વાલી બધા ગુન્હો કરે છે. અને તેમના વિરૂધ્‍ધ શિક્ષાની જોગવાઈ રહેલી છે.

દહેજ પ્રતિબંધ ધારામાં કરેલ જોગવાઈની વિગત.
-------------------------

     આ કાયદા હેઠળ કોઈ વ્યકિત દહેજ આપે અથવા લે અથવા દહેજની માંગણી કરે તો તે ગુન્હો કરે છે. અને શિક્ષાને પાત્ર છે.

સ્ત્રીની ધરપકડ -

 • સ્ત્રીની ધરપકડ સૂર્યાસ્તથી સૂર્યોદય સુધીમાં અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય થઈ શકે નહીં.
 • રાત્રિના સમયે સ્ત્રીની ધરપકડ કરવા માટે ઉપરી અમલદારની પરવાનગી જરૂરી છે.
 • સ્ત્રીની ધરપકડ અન્ય સ્ત્રીની હાજરીમાં મહિલા પોલીસ દ્વારા કરવાની રહે છે.
 • સ્ત્રી માટે અલગ લોકઅપની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવે છે.

 

 

 

2.3 જાહેર તંત્રનો ટૂંકો ઇતિહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ભ

(૧) કલમ-૩ ગુજરાત રાજય માટેનુ એક પોલીસ દળ - ગુજરાત રાજયના સમગ્ર વિસ્તાર માટે એક પોલીસ દળ રહેશે.પરંતુ રાજયના સંગત ભાગમાં આ અધિનિયમ અમલમા આવ્યાની તરત જ પહેલા, અનુસુચિ ૧મા, નિર્દિષ્ટ કરેલા અધિનિયમ મુજબ રચેલા પોલીસ દળોના સભ્યોને સદરહુ પોલીસ દળના સભ્યો ગણવા

(૨) કલમ-૪ પોલીસ દળની દેખરેખ રાજય હસ્તગત બાબતે - ગુજરાત રાજયના સમગ્ર પોલીસ દળની દેખરેખ ગુજરાત સરકારને હસ્તગત રહેશે અને આમ ગુજરાત સરકાર સમગ્ર પોલીસ દળની દેખરેખ રાખશે અને પોલીસ દળના કોઇપણ સભ્ય ઉપર જે કોઇ પોલીસ અધિકારીએ નિયંત્રણ, નિરીક્ષણ અને અનુશાસન કરવાની સત્તા હોય તેણે એવી દેખરેખ તેને આધિન રહી કરવાની રહેશે.

(૩) કલમ-૫ "આ કાયદા મુજબની જોગાવઇ મુજબ'' પોલીસ દળની રચના -

 • ગુજરાત સરકાર સામાન્ય અથવા વિશેષ રીતે નકકી કરે તે મુજબ તેટલી સંખ્‍યાના જુદા-જુદા હોદ્દાઓનુ પોલીસ દળ બનશે અને તે ગુજરાત સરકાર નક્કી કરે તે મુજબ પોલીસ દળના સંગઠન, સત્તાઓ કાર્યો અને ફરજો લાગુ રહેશે.
 • પોલીસ દળની ભરતી, પગાર ભથ્થા અને નોકરીની સઘળી બાજી શરતો રાજય સરકાર, સામાન્ય વિશેષ ક્રમથી નકકી કરે તેવી રહેશે.

2.4 જાહેર તંત્રની ફરજો

પોલીસના સામાન્ય કાર્યો

ક્રમ

વિષય

હુકમો અને પ્રકિયાઓની બજવણી બાબત

ગુનાઓ અટકાવવા અને શોધી કાઢવા બાબત

જાહેર જનતાને થતી અડચણો અને લોકો પર કારકૃત્યો અટકાવવા બાબત

ધરપકડો

અન્ય પોલીસ અધિકારીને સહાય કરવા બાબત

પોતાની સરહદ ઓંળગી અપહરણ કરાયેલને મેળવવા અંગે

ગુનાની તપાસમા રેલ્વે તથા જિલ્‍લા પોલીસ વચ્ચે સહકાર

પોલીસ અધિકારીની પરિષદ

રેલ્વે પોલીસ અને રેલ્વે અધિકારીઓ વચ્ચે સહકાર

૧૦

રેલ્વે સરંક્ષણ દળ અને સરકારી પોલીસ વચ્ચે સહકાર અંગે

૧૧

અશકત માણસોને મદદ કરવા અંગે

૧૨

કબ્‍જામાના માણસની તંદુરસ્તી તથા સગવડતા જાળવવા અંગે

૧૩

અગ્નિ, પ્રાણીઓ વિગેરે દ્વારા નુકશાન અંગે

૧૪

વાહનવ્યવહારનુ નિયમન

૧૫

વાહનો અને ડ્રાયવરોને ચેક કરવા માટે રસ્તા પર બેરીયર અંગે

૧૬

શેરીઓ, જાહેર જગ્યાઓમાં વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે

૧૭

ચેપી રોગો અંગેના નિયમોનો અમલ કરાવવા બાબત

૧૮

સુલેહ શાંતિના ભંગને અટકાવવા માટે નિયમોના અમલ અંગે

૧૯

રખડતા ઢોરો અને બીનવારસી મીલકતો અંગે.

૨૦

હડકવા તેમજ હડકાયા કુતરા અંગે

જુદી જુદી કક્ષાના પો.અધિ.ઓની ફરજો

૨૧

આઇ.જી.પી ફરજો

૨૨

પોલીસ કમિશ્નરોની ફરજો

૨૩

ડી.આઇ.જી.પી ની ફરજો

૨૪

પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની ફરજો

૨૫

ડેપ્યુટી મેનેજરની ફરજો

૨૬

એસ.ડી.પી.ઓની ફરજો

૨૭

સર્કલ ઇન્સની ફરજો

૨૮

કમિશ્‍નરેટ વિસ્તારમા પોલીસ ઇન્સની ફરજો

૨૯

હોમ ઇન્સની ફરજો

૩૦

પોલીસ પ્રોસીકયુટરની ફરજો

૩૧

સબ ઇન્સની ફરજો

૩૨

કમિશ્નરેટ વિસ્તારોમા પો.સબ.ઇન્સની ફરજો

૩૩

સેકન્ડ પી.એસ.આઇની ફરજો

૩૪

હેડ કોન્સની ફરજો

૩૫

કોન્ટેબલની ફરજો

૩૬

હેડ કોન્સ અને કોન્સટેબલને ડયુટી પાસ આપવા બાબત

ફરજ બજાવવા અંગે સામાન્ય સિધ્ધાતો

૩૭

નીચેના અમલદારોની ફરજો ઉપરી અમલદારોએ બજાવવા અંગે

૩૮

ખાસ ક્ષેત્રોના કાર્યોની સામાન્ય પોલીસ ધ્દ્રારા બજાવવા અંગે

૩૯

આર્મડ પોલીસ પર અનઆર્મડ પોલીસ ધ્યાન રાખવા અંગે.

૪૦

રેલ્વે અકસ્માત અટકાવવા અંગે

કાયદો અને વ્યવસ્થા

૪૧

જિલ્‍લા મેજીસ્ટ્રેટની જવાબદારી

૪૨

હુલ્લડો અંગે ગર્વ.ને ત્વરિત જાણ અંગે

૪૩

અગત્યના બનાવો અંગે સ્પેશ્યલ રિપોર્ટ અંગે

૪૪

તાળાબંધી અને હડતાળો અંગે

૪૫

કેદીઓની ભૂખ હડતાળ અંગે

૪૬

ઔધોગિક અશાંતિ દરમ્યાન લેવાના પોલીસ પગલા અંગે

૪૭

રેલ્વે હડતાળ દરમ્યાન પોલીસે લેવાના પગલા

૪૮

જનરલ ઇલેકશન દરમ્યાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે

૪૯

જાહેર સ્થાનો કે રસ્તાઓ ઉપરના સરઘસો અંગે કોમી ઝગડાઓ બારામા અધિકારીઓને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ

૫૦

ધમકીવાળા કોમી મુશ્કેલીવાળા કેસસોમાં અટકાયતી પગલા

૫૧

સુલેહ કમીટી તથા મહોલ્લા કમીટી

૫૨

કોમવાદી અશાંતિ દરમ્યાન પગલા લેવા અંગે

૫૩

પોલીસ ઉપર હુમલો અંગે.

૫૪

તોફાનો દબાવવા લશ્કરી મદદ માંગવા અંગે

૫૫

તોફાની ટોળાઓ સામે હથિયારધારી પોલીસ કે લશ્કર મૂકી જાળવવાના સિધ્ધાતો

૫૬

લો અને ઓર્ડર ડયુટીમાં હથિયારોના ઉપયોગમાં પ્રકાર

૫૭

ગેર કાયદેસર મંડળીઓને વિખેરવા શસ્ત્રોના ઉપયોગ અંગે

૫૮

અદાલતની તપાસ(મેજીસ્ટ્રેટ ઇન્કવાયરી) અંગે

૫૯

હુલ્લડો અને તોફાનો દરમ્યાન વૈધકિય રાહત પુરી પાડવા અંગે

 

અટકાયતી પગલા

૬૦

ગુના અને ગુનેગારોની નોંધ અંગે

૬૧

ગામડાની વિષદ માહિતી અંગે

૬૨

ગ્રામ્ય ગુના રજી. અને કન્વીશન રજી અંગે

૬૩

ગામડામા ગુના અંગે નોંધ

૬૪

હિસ્ટ્રીશીટ અંગે

૬૫

શંકાસ્પદ ગામડાઓની વિઝીટનુ રજીસ્ટર(વિલેઝ ક્રાઇમ નોટબુક)

૬૬

હિસ્ટ્રીશીટ અને તેની ફાઇલની અનુક્રમણિકા

૬૭

ખરાબ ચાલચલગતવાળાના (એ) અને (બી) રોલ ભરવા અંગે.

૬૮

પોલીસ સ્ટેશન જનરલ કન્વીકશન રજીસ્ટર

૬૯

નામીચા ગુનેગારોનુ રજીસ્ટર

૭૦

દારૂબંધી અંગેનાઓ વિશે અલગ રજીસ્ટરની જાળવણી અંગે

૭૧

ચેકીંગ ઓફ ધી વિલેઝ ક્રાઇમ રિપોર્ટ

૭૨

પો.સર્વે નીચેની શરતી કરારો નીચે મુકિત પામેલ કેદીઓ અંગે

૭૩

રહેઠાણની જાણ કરવાનુ જણાવાયેલ ઇશમો અંગે

૭૪

જુના ગુનેગારોની ઓળખ બાબત

૭૫

ટેવાયેલા ગુનેગારોની ઓળખ બાબત

૭૬

પોલીસ સબ ઇન્સ ગામડાના વિઝીટેશન અંગે

૭૭

વિલેઝ પેટ્રોલીંગ

૭૮

ટાઉન પેટ્રોલીંગ

૭૯

રોડ પેટ્રોલીંગ

૮૦

સ્પેશ્યલ પટ્રોલ

૮૧

પેટ્રોલીંગ અને સ્પેશ્યલ પાર્ટીની હકિકત મંથલી વેરીફાઇ કરવા બાબત

૮૨

રેલ્વે લાઇન પર જતી વખતે રાખવાની સાવચેતી

૮૩

રાત્રિના મુસાફર ગાડીઓ પર કરતા પોલીસ ગાર્ડ અંગે

૮૪

અધિકારીઓ દ્વારા પેટ્રોલબુક અને નોટબુકના ચેકિંગનુ મહત્વ

૮૫

રેલ્વે અને જિલ્‍લા પોલીસ વચ્ચે ખરાબચાલવાળાની માહીતી આપ લે અંગે

૮૬

ખરાબ ચાલવાળાઓના ગુના થવા અંગે

૮૭

રખડતી ભટકતી ટોળીઓ અંગે

૮૮

પરદેશીઓની રખડતી ટોળીઓ સામે પગલા અંગે

૮૯

પરદેશી રખડતી ભટકતી ટોળીઓ સામે પોલીસે લેવાના પગલાની પધ્‍ધતિ અંગે

૯૦

જેલ સજા પુરી થયે અવાંચ્છનીય પરદેશીઓનો દેશનિકાલ અંગે

૯૧

ગુંડાઓની હદપારી અંગે

૯૨

પોલીસ રજીસ્ટ્રી સિસ્ટમ(પી.આર.ટી.સીસ્ટમ)

૯૩

જાહેર શાંતિના ભયને અટકાવવા

૯૪

કિ.પો.પ્રકરણ-૮ પ્રમાણે પ્રોસીડીંગ અંગે

૯૫

કલમ ૪૧૨.૫૧ સી.આર.પી.સી મુજબના માણસોને એરેસ્ટ કરવા બાબત

૯૬

જામીન વગેરે જેવી સ્થાવર મિલ્કતોના ઝગડાઓ અટકાવવા પગલાઓ લેવા અંગે

૯૭

હેબી.ઓફ એકટ ૧૯૫૯ નીચેના પગલાઓ અંગે

૯૮

લાંચરૂશ્વત અટકાવવા અને દબાવવા માટેના પગલા

ગુનાની તપાસ તપાસની કામગીરી અંગેના સામાન્ય નિયમો

૯૯

પોલીસ અધિકારીની સ્પે.એકઝીકયુટીવ તરીકે નિમણૂંક કરવા અને સત્તા બાબત

૧૦૦

ગુનાઓ વિશેની બાબતો માટેના તારના મફત ઉપયોગ અંગે

૧૦૧

ગંભીર ગુના પ્રસંગે ગાડીઓને નોન સ્ટોપ સ્ટેશનેને રોકવા અને રેલ્વે કેરેજ મોકલવા અંગે

૧૦૨

પોતાની હદ બહાર જતા પોલીસ અધિકારીની ઓળખ અંગે

૧૦૩

મિલીટ્રી વિસ્તારમાં તપાસ અંગે

૧૦૪

પોલીસ હેતુઓ માટે ચોકકસ ગુનાઓની ટ્રીટમેન્ટ અંગે

મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા પોલીસને તપસ માટે સોપાયેલ કેસો અંગે

૧૦૫

મેજી. દ્વારા તપાસ માટે પોલીસને સોપાયેલ ફરિયાદ અંગે

૧૦૬

ફરિયાદ વિનાના કેસ મેજીસ્ટ્રેટ તરફથી પોલીસ પાસે તપાસ માટે આવે તે અંગે

ગુનાઓ અંગેની માહિતી અને રજીસ્ટ્રેશન

૧૦૭

કોગ્ની. ગુના માટે એફ.આઇ.આર નોંધવા અંગે

૧૦૮

એફ.આઇ.આર રેકોડીંગ અંગે

૧૦૯

કોગ્ની.ગુનાઓના રજીસ્ટ્રેશન અંગે

૧૧૦

કોગ્ની.ક્રાઇમ રજીસ્ટર લખવાની સૂચના અંગે

૧૧૧

ગુનાની નોંધણી માટે સ્ટે.યાર્ડ અને રેલ્વે લીમીટની વ્‍યાખ્‍યા અંગે

૧૧૨

રેલ્વે પર કમીટ થયેલા ગુનાઓના રજી.અને ઇન્વે અંગે

૧૧૩

શંકાસ્પદ સત્તા ક્ષેત્ર અંગે પ્રોસીજર

૧૧૪

જેલમાના કેદીઓ દ્વારા  કરાતા ગુનાઓ અંગે

૧૧૫

નોન-કોગ્ની.ગુનાઓના રજીસ્ટ્રેશન અંગે

૧૧૬

કોગ્ની ગુના અંગેની તપાસની સત્તાઓ અંગે

૧૧૭

ગુનાની તપાસ કરવાની ના પાડવાની ડીસ્ક્રીશન અંગે

૧૧૮

નોન-કોગ્ની ગુનાના ઇન્વેસ્ટ્રીગેશન માટે સત્તા અંગે

૧૧૯

એફ.આઇ.આર.

સ્પે રિપોર્ટ

૧૨૦

ગંભીર અને અગત્યની બાબતો અંગે

૧૨૧

ગંભીર વિસ્ફોટ અંગે

૧૨૨

ચલણી નોટોની ફોર્જરી અંગે

૧૨૩

બનાવટી સિકકાઓ અંગે

૧૨૪

ફોર્જરી અને કોઇનીંગ કેસમા વપરાયેલા સાધનોના નિકાલ અંગે

૧૨૫

મોટર ડ્રાઇવર અને કલીનરના અકસ્માતો અંગે

૧૨૬

વિમા કું. અને ખાનગી પાર્ટીઓને મોટર અકસ્માત પો. રેકર્ડનો કોપો આપવા બાબત

૧૨૭

ગંભીર ગુનાઓ અંગે

ગંભીર ગુનાની મુલાકાત અંગે

૧૨૮

ઉપરી અધિકારી દ્વારા  ઇન્વે અંગે

૧૨૯

ગંભીર ગુનાઓની ઉપરી અધિકારી અધિ.એ વિઝીટ કરવાની અગત્ય અને હેતુ

ડીટેઇલ પ્રોસીજર રીગાર્ડીગ  ઇન્વેસ્ટીંગેશન

૧૩૦

ઇમ્‍પાર્શીયલ અને લોકલ ઇન્વીગેશન અંગે

૧૩૧

ગુનાના સ્થળનું નામ

૧૩૨

ગુનાખોરોની વળતિ રોકવા બાબત

૧૩૩

પોલીસ ડોગ સ્કવોડ મંગાવવા બાબત

૧૩૪

"" ફર્સ્ટ એઇડ ટુ ધી ઇન્જર્ડ ''

૧૩૫

સરકારી મેડી.ઓ દ્વારા  ઘવાયેલાઓની મેડી ટ્રીટમેન્ટ અંગે

૧૩૬

મેડિકલ સટીફિકેટ અંગે

૧૩૭

જરૂર હોય ત્યા પોષ્ટમોર્ટમ એકઝા અંગે

૧૩૮

પોષ્ટમોર્ટમ અને અન્ય મેડીકો લીગલ એકઝા વિપેના પ્રોસીજર અંગે

૧૩૯

પોઇઝનીંગ સસ્પેકટેડ કિસ્સાઓમા જોવાની બાબતો

૧૪૦

કેમીકલ એનેલાઇઝર દ્વારા  વિષ અને બીજી વસ્તૂઓની એકઝામ અંગે

૧૪૧

અર્જન્ટ જરૂરીયાત વાળા કિસ્સામા જ કેમી.એનેલાઇઝરને રીફર કરવા અંગે

૧૪૨

પોલીસ અધિકારી કે મેજી.દ્વારા  કેમી.એના.ને રજુ કરનાર સંબધીત કિસ્સાઓ બારામા માહિતી અંગે

૧૪૩

કેમી.એને.ને મોકલવાની વસ્તુના પેકીંગ અંગે

૧૪૪

કેમીકલ એનેલાઇઝરને વસ્તુઓ મોકલવા મેડીકલ અધિકારીએ ફોલોન કરવાના પ્રોસીડીંગ અંગે

૧૪૫

કેમી.એને.ને વસ્તુઓ મોકલવાની રીત અંગે

૧૪૬

મેડીકો.લીગલ એકઝીબીટ સિવાયના નમૂનાઓની કેમી.એને.ની એકઝામ અંગે

૧૪૭

કેમી.એને.નો રિપોર્ટ

૧૪૮

પ્રોહિબીશન કેસોમા કેમી.એને.નો રિપોર્ટ

૧૪૯

પ્રાણીઓ કે તેના મૃતદેહોના વેટરનરી અધિકારી દ્વારા  એકઝા અંગે

૧૫૦

કેટલ પોઇઝનીંગ કિસ્સામા ચિન્હો અંગે

૧૫૧

ચોકકસ કિસ્સામા મેડીકલ નિષ્ણાતની એકઝા અંગે

૧૫૨

એનોટોમીકલ એકસપર્ટ દ્વારા

૧૫૩

ફીંગર પ્રિન્ટ એકસપર્ટની એકઝામ અંગે

૧૫૪

ગુના કે અકસ્માત સાથે સંકળાયેલ ગોળી હથિયારો વિ.ને એકઝામ અંગે

૧૫૫

કરન્સી અધિકારી. અને મીન્ટ માસ્ટરના એકસપર્ટ ઓપીનિયન અંગે

૧૫૬

ફોટોગ્રાફર અને બીજા ટેક.નિષ્ણાતો અંગે

૧૫૭

ગુના શોધવામા જુદા જુદા કિરણોનો ઉપયોગ અંગે

૧૫૮

સ્ટેશન ઇન્વે.ડીપા.ના ડોકયુમેન્ટના એકઝામીનર્સ અંગે

૧૫૯

વિવાદી ટાઇપ રોટન ફોકયુમેન્ટની એકઝા અંગે

૧૬૦

સાક્ષીઓની એકઝામ અંગે

૧૬૧

બીજા જિલ્‍લાના પોલીસ અધિકારીને સાક્ષી તરીકે બોલાવવા અંગે

૧૬૨

તહોમતદારો અને સાક્ષી અને સાક્ષીઓના સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરવા અંગે

૧૬૩

ડાંઇગ ડીકલેરેશન નોંધવા બાબત

૧૬૪

મેજીસ્ટ્રેટ સમક્ષ આરોપીઓની કબુલાતો અને સાક્ષીઓના સ્ટેટમેન્ટસ નોંધવા બાબત

૧૬૫

અપ્રુવર એવીડન્સ અંગે(તાજનો સાક્ષી)

૧૬૬

ઝડતીઓ અંગે

મિલકત અને ડોકયુમેન એવીડન્સના કલેકશન અંગે

૧૬૭

પોસ્ટ અને તાર સત્તાવાળાઓની કસ્ટડીમાંથી વસ્તુઓ અને ડોકયુમેન્ટ અંગે

૧૬૮

નોટીફીકેશન કે ગેઝેટેડ ઓડના સુધારાની સાબીતી અંગે

પંચનામા

૧૬૯

ઓળખ પરેડ યોજવા અંગે

૧૭૦

પંચનામા

એરેસ્ટ એન્ડ કસ્ટડી

૧૭૧

વિલેજ પોલીસ વડે ધરપકડ કરાયેલ વ્યકિતનો રી-એરેસ્ટ અંગે

૧૭૨

પાવર્સ ઓફ એરેસ્ટ

૧૭૩

ધારાસભ્ય, સ્પીકર કે કાઉન્સીલ ચેરમેનની ધરપકડની માહિતી, ડીટેશન વગેરે અંગે

૧૭૪

લોકસભાના સભ્યના ડીટેન્શન કે એરેસ્ટ અંગે ઇન્ટીમેશન અંગે

૧૭૫

રેલ્વેની નોકરીયાતની ધરપકડ અંગે

૧૭૬

સેન્ટ્રલ ગર્વ, નોકરીયાતનો એરેસ્ટ અંગે

૧૭૭

સ્ટાફ પરનો સેન્ટ્રલ ગર્વ.ના નોકરની ધરપકડ અંગે

૧૭૮

પાકિસ્તાનના અધિકારી.ની ધરપકડ અંગે

૧૭૯

ન્યાયી ખાતાના લો અધિકારી.ને પ્રાકીકયુશન અંગે

૧૮૦

ધરપકડ કરનાર અધિકારી માટે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ

૧૮૧

ધરપકડ કરવામા ફાયર આર્મ્સના ઉપયોગ અંગે

૧૮૨

ધરપકડ કરાયેલ સાથે ખરાબ વર્તન અંગે

૧૮૩

ધરપકડ કરાયેલ વ્યકિતની ઝડતી અંગે

૧૮૪

આરોપી સાથે મુલાકાતો અંગે

૧૮૫

ધરપકડ પામેલાને જામીન પર છોડવા અંગે

૧૮૬

જામીન પર છોડવાનો કોર્ટની સત્તા અંગે

૧૮૭

મંદિર,મસ્જીદ વગેરેના લોકઅપ તરીકેના ઉપયોગ સામે મનાઇ અંગે

૧૮૮

પોલીસ લોકઅપમા ડીટેઇન કરવાના અંડર ટ્રાયલ કેદીઓની મહતમ સંખ્‍યા અંગે

૧૮૯

પોલીસ લોકઅપમા અંડર કેદીઓ પ્રતિ વર્તાવ અંગે

૧૯૦

મેજીસ્ટ્રેટ સમક્ષ ધરપકડ કરેલને રજૂ કરવા અગાઉની પૂર્વ તૈયારીની પ્રોસીજર અંગે

૧૯૧

લોકઅપ રજીસ્ટર

૧૯૨

એરેસ્ટ રજીસ્ટર

૧૯૩

ધરપકડ કરાયેલા ફોટાગ્રાફ અંગે

૧૯૪

મિલીટ્રી કે એલચી ખાતાના નોકરીયાતોની ધરપકડોની ઇન્ટીમેશન અંગે

૧૯૫

શસસ્ત્ર દળો છોડી જનારની ધરપકડ અંગે

૧૯૬

કેદીઓને ભાગી જતા અટકાવવાની જવાબદારી અંગે

૧૯૭

નજરકેદની બિનકાયદેસરતા અંગે

૧૯૮

નજરકેદ

૧૯૯

ગુનામા સંડોવાયેલ શંકાસ્પદો તરફથી વર્તણૂંક

૨૦૦

પોલીસ કસ્ટડીમાની વ્યકિત પ્રતિ વર્તાવ અંગે

૨૦૧

મેડી.ના જયુડી મેજીસ્ટ્રેટને કરાયેલ ખરાબ વર્તાવ અંગેના આક્ષેપો અંગે

૨૦૨

પોલીસ કસ્ટડીમા મૃત્‍યુ અંગે

૨૦૩

રીમાન્ડ અંગે

૨૦૪

ફરારી તહોમતદારના બારામા લેવાના પગલા અંગે

પોલીસ અંગે તપાસ

૨૦૫

પો.સામેની ફરિયાદ અંગે

૨૦૬

પોલીસ પક્ષે ગંભીર ગેરવર્તણમા ઇન્કવાયરી અંગે

૨૦૭

કાળાબજાર, લાંચના ગુનાઓની તપાસ અંગે.

 

 

 

[1] Page 2 [3] [4]

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

Rating : 

 

Star

Star

Star

Star

Star

  

 

 

 

 

 

આકસ્મિક મૃત્‍યુ અને રેલ્વે અને બીજા અકસ્માતો

૨૦૮

શંકાસ્પદ કે આકસ્‍મિક મૃત્‍યુની ઇન્કવાયરી અંગે

૨૦૯

રેલ્વે હદમા મળી આવેલ શબ અને હાડપીંજરોની ઇન્કવાયરી અંગે

૨૧૦

રેલ્વે હદમા અકસ્માતોની તપાસ અંગે

૨૧૧

શેરીના અકસ્માતની ઇન્કવાયરી અંગે.

૨૧૨

લશ્કરી અને નાગરિક ખાતાઓના સામાન્ય ઇન્રેરટના બનાવો અંગે

તપાસની પૂર્ણાહુતિ

૨૧૩

તપાસની પૂર્ણાહુતિ અંગે

૨૧૪

ચાર્જશીટ

૨૧૫

ફાયનલ રિપોર્ટ અંગે

એકસ્ટ્રાડીકશન

૨૧૬

એકસ્ટ્રા ડીકશન એકટ નીચે ભારત સરકારના ફેકશન્સના ડેલીગેશન અંગે

૨૧૭

બ્રિટન અને અન્ય રાષ્ટ્ર સમુહ દેશોમાથી ફયુઝીટીવ ગુનેગારોના પ્રત્યારણના પ્રોસીજર અંગે

૨૧૮

બ્રિટીશ હકુમતમાંથી ભારતીય સરહદમા ફયુઝીટીવ આરોપીના પ્રત્યારોપણ અંગે

૨૧૯

ગુનેગારોના પ્રત્યારણ બારમા મિલકતની સોંપણી અંગે

ડાયરી રિવ્યુ અંગે

૨૨૦

ઇન્વેસ્ટગેટીંગ પોલીસ અધિકારીની કેસ ડાયરી

૨૨૧

પોલીસ સ્ટેશન અધિકારીની સ્ટેશન ડાયરી

૨૨૨

સી.પી. ડી.એસ.પીને રિપોર્ટ કરવા બાબત

૨૨૩

એ.એસ.પી અને ડી.વાય.એસ.પીની વિકલી ડાયરી અંગે.

૨૨૪

હેડ કોન્સ્ટેબલ અને કોન્સ્ટેબલની પટ્રોલ બુકસ અને નોટબુક અંગે

૨૨૫

પો સુપ્રિ.ના માસિક ક્રાઇમ રિવ્યુ અંગે

૨૨૬

ક્રાઇમ ચાર્ટસ ગ્રાફસ અને મેપ્સ અંગે

૨૨૭

મોટર અકસ્માત ગ્રાફ અને મેપ અંગે

પ્રોસીકયુસન અને કોર્ટ પ્રોસીડીઝ

૨૨૮

સેકશન ટુ પ્રોસીકયુસન

૨૨૯

પ્રોસીકયુશન કન્ડકટ કરનાર અધિકારીઓ અંગે

૨૩૦

વીથડ્રો ફોર્મ પ્રોસીકયુસન

૨૩૧

ટ્રાયલને ઝડપી બનાવવા અંગે

૨૩૨

ચોકકસ કિસ્સામા યોગ્ય સજા કે હુકમો મેળવવા પ્રોસીના આગ્રહ અંગે

૨૩૩

કોમી રમખાણો દરમ્યાન ઉદભવેલ કેસો ચલાવવા કે વિથડ્રો કરવા અંગે

૨૩૪

ઇન્વેસ્ટી. અધિકારીની કોર્ટમા હાજરી અંગે

૨૩૫

અગત્યના કેસોની વોચ કરવાની હાજરી અંગે

૨૩૬

કેસમા ખોટો પુરાવો રજૂ કરવા બાબતે સમરી પ્રોસીજર

૨૩૭

સમન્સ બજયા છતા સાક્ષીની ગે.હા અંગે સમરી પ્રોસીજર

૨૩૮

કોર્ટમા એવીડન્સ આપવા અંગે

૨૩૯

પુરાવા આપનાર હેતુથી સત્તાવાર ડોકયુ રજૂ કરવા માટે કોર્ટ વડે ગર્વ સરવન્ટને બોલાવવા અંગેના પ્રોસીજર અંગે

મેજીસ્ટ્રેટ અને કોર્ટ દ્વારા  પોલીસ કેસના નિકાલ અંગે

૨૪૦

ફાઇનલ રિપોર્ટની સમરી અંગે

૨૪૧

પેપર્સના ફાઇલીંગ અંગે

૨૪૨

ઇરાદાપૂર્વક ખોટા કેસમા પગલા અંગે

૨૪૩

ટેવાયેલા ગુનેગારો અંગે

૨૪૪

અપીલ અને રિવીઝન અંગે

૨૪૫

કોર્ટ પ્રોસીડીંગની નકલ અંગે

૨૪૬

સરકારી કર્મચારીનુ પ્રોસીકયુશન

૨૪૭

જજમેન્ટની ચકાસણી

૨૪૮

ચુકાદામા કરાયેલ એકસપન્જ ઓફ સ્ટ્રકચર માટે પ્રોસીજર અંગે

એકઝીકયુશનને રેમીશન ઓફ સેન્ટેન્સ

૨૪૯

રેમીશન ઓફ સેન્ટેન્સીસ

૨૫૦

આર્કીયોલોજીકલ અવશેષો અંગે

૨૫૧

એરક્રાફટ અંગે રિપોર્ટ કર્તા અને નોટીસ કરવાની ડીટેઇલ અંગે

૨૫૨

વિસ્ફોટક પદાર્થ કબ્‍જે લેવા અને જડતીની સત્તા

૨૫૩

ભારત શસ્‍ત્ર અધિ-૧૯૫૯નો પોલીસની ફરજો અને સત્તા અંગે

૨૫૪

પોલીસ અધિકારના ખાનગી હથિયારોનુ રજીસ્ટર

૨૫૫

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા રિવોલ્વરનો ઉપયોગ

૨૫૬

ગુન્હાઓ અને દંડ

૨૫૭

કેટલ ટ્રેસપાસ એકટ અંગે સત્તા અને ફરજો

૨૫૮

બાળ લગ્ન અટકાયત એકટ-૧૯ નીચે ઇજેકશન ઇસ્યુ કરવા અંગે

૨૫૯

સી-કસ્ટમ એકટ પોલીસની સત્તા અને ફરજો

૨૬૦

પ્રીવેન્સ ઓફ કરપ્શન એકટ પોલીસની સત્તા અંગે

૨૬૧

પ્રાણીઓ પ્રતિ ઘાતકીપણુ અટકાવવા અંગે પોલીસની ફરજો

૨૬૨

૧૯૪૦ના ડ્રગ્ઝ એકટ-૧૩ અંગે

૨૬૩

ડ્રામેટીક પરફો એકટ નીચે ફરજો

૨૬૪

૧૯૫૪નો ડ્રગ્ઝ અને મજીક રેમેડીઝનો કાયદો

૨૬૫

હિજરતી મિલકતનો વહીવટ અંગે સત્તા અને ફરજો

૨૬૬

૧૯૪૪ના સોલ્ટ અને આબકારી એકટ અંગે સત્તા અને ફરજો

૨૬૭

ઇન્ડિઅન ઇલેકટ્રીસીટી એકટ અંગે પ્રોસીકયુસન માટે સત્તાઓ

૨૬૮

પ્રોસીકયુસન કરવાના પાવર્સ અંગે

૨૬૯

વિસ્ફોટના ઇન્સ્પેકશન અંગે

૨૭૦

ભયંકર વિસ્ફોટ અંગે સૂચનાઓ

૨૭૧

લાયસન્સ આપવા બાબત

૨૭૨

ફિલ્મીનેટસના ઉપયોગ અને નિષેધ અંગે

૨૭૩

વિસ્ફોટના વેચાણના સ્થળ પર નિયત્રણ

૨૭૪

ટ્રાયલ ગુનાઓના નિયંત્રણ અંગે

૨૭૫

ફેકટરી એકટના ગુનાઓનુ કોગ્ની લેવા અંગે

૨૭૬

પરદેશીઓને હદપાર કે પ્રવેશના ઓર્ડસના પોલીસ દ્વારા અમલ અંગે

૨૭૭

જંગલખાતાને સહાય

૨૭૮

ભેળસેળના કિસ્સામા પોલીસ પગલા અંગે

૨૭૯

ફિશરીઝ એકટ સત્તા અને ફરજો

૨૮૦

ઔદ્યોગિક વિવાદના ગુનાનુ કોગ્નીજન્સ લેવા અંગે

૨૮૧

આવકવેરા વિભાગને ચુકવવુ અને વાર્ષિક પત્રક માહિતી મોકલવા અંગે

૨૮૨

ગાંડાઓ સબંધ પોલીસને ફરજો

૨૮૩

રકતપીતીયાની ધરપકડ અંગે

૨૮૪

મેડીકલ ડિગ્રી એકટના ગુનાનું કોગ્નીજન્સ લેવા અંગે

૨૮૫

માઇન્સ એકટના પ્રોસીકયુશન અંગે

૨૮૬

મોટર વ્હીકલ નીચે પોલીસ એકશન અંગે

૨૮૭

ઇન્ડિયન ઓફિસીયલ સીક્રેટ એકટ નીચે સત્તાઓ

૨૮૮

ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ એકટ પાવર્સ ટુ એરેસ્ટ

૨૮૯

પેટ્રોલીયમ એકટ-ઝડતીની સત્તા અંગે

૨૯૦

પોઇઝન શીટસના ઇન્સ્પેકશન અંગે

૨૯૧

પેનલ્ટી

૨૯૨

રાષ્‍ટ્રીય ચિન્હોના અપમાન અટકાવવા અંગેનો કાયદો-૧૯૭૧

૨૯૩

સ્પીરીચ્યુઅશ બનાવટો જપ્તી

૨૯૪

સપ્રેશન ઓફ ઇમ્મોરલ ટ્રાફિક ઇન વિમેન એન્ડ વલર્સ

૨૯૫

ટેલીગ્રાફ વાયર્સ એકટ

૨૯૬

અશ્પૃશ્યતા એકટ-પોલીસની ફરજો

૨૯૭

વાયરલેસ-પોલીસની ફરજો

૨૯૮

એરીયલ રોપ વે એકટ ધરપકડની સત્તા

૨૯૯

વાઢકાપ માટે શબ મેળવવા ઇસ્પિતાલ અધિકારીઓને સહાય અંગે

૩૦૦

પ્રાણીની કાયદેસર કતલ અંગે

૩૦૧

આર્કીઓલોઝીકલ સ્મારકને નુકશાન કરવા અંગે

૩૦૨

બોરસ્ટલ સ્કૂલમાંથી લાયસન્સ કે ડીસચાર્જથી છુટલા ગુનેગારો પ્રતિ ટ્રીટમેન્ટ

૩૦૩

ભિખારીઓ સબંધે પોલીસની ફરજ અને સત્તા

૩૦૪

ચિલ્ડ્રન એકટ અંગે

૩૦૫

દેવદાસી એકટના પ્રોસીજર અંગે

૩૦૬

ડ્રગ્ઝ કન્ટ્રોલરને પોલીસ સહાય અંગે

૩૦૭

ચેપી રોગવાળી ખૂબીઓ અને સત્તા

૩૦૮

મનોરંજનના સ્થળમા પ્રવશે અંગે

૩૦૯

એસેન્સીયલ કોમોડીટીસ એન્ડ કેટલ એકટ

૩૧૦

ફેરીઝ એકટ

૩૧૧

ફોરેન લીકર રૂલ્સ

૩૧૨

કોમન ગેઇમીંગ હાઉસ રાખવા અંગે

૩૧૩

હાઇવે એકટ

૩૧૪

જાહેર ધર્મસ્થાનો એકટ

૩૧૫

જયુડીશ્યલ પ્રોસીડીંગ રિપોર્ટ પ્રસિધ્ધી અંગે

૩૧૬

લોટરી અને ઇનામી હરીફાઇનો એકટ

૩૧૭

મોલેશીઝ એકટ

૩૧૮

મની લેન્ડર્સ એકટ નીચે કોગ્ની.ગુના અંગે

૩૧૯

એન્ટીસીડન્સ ઓફ મની લેન્ડર્સ

૩૨૦

મોટર વ્હિકલ એકટ રજી.સસ્પેન્ડ કરવા અને વાહનોની તપાસ કરવાની સત્તા

૩૨૧

મોટર વ્હીકલ ટેકસ એકટ

૩૨૨

૧૯૫૮ના વ્હીલ ટેકસ ન્સપે અને એન્ટ્રીના પાવર

૩૨૩

જુદા જુદા મ્યુની કાયદાની નીચે ફરજો

૩૨૪

મેડીકલ પ્રેકટીસર એકટ

૩૨૫

ઓપીયમ્સ સ્મોકીંગ એકટ

૩૨૬

બોમ્બે પોલીસ એકટ

૩૨૭

પ્રોહિબીશન એકટ અંગે

૩૨૮

પબ્‍લિક કન્વેન્ટસ એકટ

૩૨૯

પબ્‍લિક કન્વે.હિસાબોના ઇન્સપેકશન

૩૩૦

રેગ્યુલેશન એકટ - ગ્રામ્ય હદમા લૂંટ માટે ફાઇન્સીની લેવી અંગે

૩૩૧

હિજરતીઓના રજીસ્ટ્રેશન અંગે

૩૩૨

ભાડા, વિશમગળહ વગેરેના દર કન્ટ્રોલનો એકટ

૩૩૩

સેલ એકટ

૩૩૪

સેઇલ્સ ઓફ મોટર સ્પીરીટ ટેકશેશન એકટ

૩૩૫

વેકસીનેશન એકટ

૩૩૬

વિલેજ પંચાતય એકટ

૩૩૭

વેઇટ એન્ડ મેઝર્સ એકટ -

૩૩૮

વાઇલ્ડ બર્ડ પ્રોટેકશન એકટ -

 

બીજા ખાતાની સહાયકમાં પોલીસ ફરજો

૩૩૯

ટુપ્સઓન માર્ચ

૩૪૦

એસ.ટી.અધિકારી અને સ્ટોર્સ

૩૪૧

પેરોલ કે ફરલો પર છૂટવા કેદીઓની અરજી અંગે

૩૪૨

રાષ્ટ્રપતિ, પી.એમ. કે વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નામના બિન સત્તાવાર

ગાર્ડસ, એસ્કોર્ટસ એન્ડ ઓર્ડરલીઝ

૩૪૩

નિયમના સ્કોપ વિષે

૩૪૪

ગાર્ડને-એસ્કોટર્સ ડયુટી કરવા આર્મ્સ પોલીસ

૩૪૫

ગાર્ડને રોજ રિલીવ કરવા માટે

૩૪૬

ગાર્ડના ફાયર આર્મ્સ અંગે

૩૪૭

ગાર્ડ વડે ફેરી કરવાના એમ્યુનીશન અંગે

૩૪૮

રાત્રિના ગાર્ડ ધરા લેન્ટનના ઉપયોગ વિષે

૩૪૯

ગાર્ડ વડે ફાયર આર્મ્સના ઉપયોગ વિષે

૩૫૦

ગાર્ડ કે એસ્કોર્ટ મુકનાર અધિકારીની ફરજો

૩૫૧

એસ્કોર્ટના ઓફિસર ઇન્ચાર્જ કે ગાર્ડ કમાન્ડરની જવાબદારીઓ

૩૫૨

ગા.કમા. કે સંત્રી માટે ગાર્ડ છોડવા અંગે

૩૫૩

ગાર્ડ કે સંત્રીની રિલીફ અંગે

૩૫૪

વસ્ત્રો(ગાર્ડના) ન કાઢી આપવા અંગે

૩૫૫

સંત્રીએ પોતાની પોષ્ટ ન છોડવા અંગે

૩૫૬

ચેલેન્જીસ એન્ડ યુઝ ઓફ ફાયર આર્મ્સ

૩૫૭

કોમ્પલીમેન્ટસ ટુ બી પેઇડ બાય ગાર્ડ

૩૫૮

ટ્રેઝરી ગાર્ડ અંગે

૩૫૯

તાલુકા તિજોરી લોકઅપ ગાર્ડની સંખ્‍યા અંગે

૩૬૦

કેદીઓનો ઘસારો રોકવા સાંકળતા ઉપયોગ અંગે

૩૬૧

ગાર્ડ બારામા લોકઅપ ગાર્ડ અને ટ્રેઝરી કમાની ફરજો

૩૬૨

ગાર્ડ કે સંત્રીને રિલીવ કરવા અંગે

૩૬૩

તિજોરી અંગે લોકઅપ અને તિજોરીના કમા.ની ફરજો

૩૬૪

કેદી સબંધે લોકઅપ ગાર્ડ અને ટ્રેઝરી ગાર્ડની ફરજો

૩૬૫

લોકઅપ ગાર્ડ અને તિજોરીના સંત્રીની ફરજો

૩૬૬

જેલગાર્ડ અંગે સામાન્ય નિયમો

૩૬૭

જેલગાર્ડની સંખ્‍યા અંગે

૩૬૮

જેલગાર્ડની સામાન્ય ફરજો

૩૬૯

જેલગાર્ડના સબડીયરી નિયમો

૩૭૦

અથડામણ વખતે ફરજો અંગે

૩૭૧

સંત્રીનો રિપોર્ટ

૩૭૨

સંત્રીની ફરજો

૩૭૩

કવાટર ગાર્ડની સામાન્ય ફરજો

૩૭૪

કર્વા.ગાર્ડની સંખ્‍યા

૩૭૫

સંત્રીની બીટ અંગે

૩૭૬

ચાર્જ કી કવા.ખાતે રાખવા અંગે

૩૭૭

કવા.ગાર્ડ.કમા.ની ફરજો

૩૭૮

ગાર્ડ ઓનર્સ

૩૭૯

આર.પી.વડે પ્રધાનોની સલામતી અંગે

૩૮૦

રાત્રિના કાર્યાલયના ગાર્ડ અંગે

૩૮૧

ટેકનીકલ ગાર્ડ રચના અંગે

૩૮૨

પોલીસ સ્ટ.નુ ગાડીંગ

૩૮૩

કેન્દ્રીય મંત્રી રાજયની સત્તાવાર મુલાકાત લે ત્યારે પોલીસ વ્યવસ્થા અને વિવેક દર્શાવવા અંગે

૩૮૪

રાજયની સરકારના મંત્રીની પ્રવાસની વ્યવસ્થા અંગે

૩૮૫

અન્ય રાજયના સત્તાવાર મુલાકાત વખતે પોલીસ વ્યવસ્થા અને વિનય દર્શાવવા અંગે

૩૮૬

પારાર્મેન્ટ્રી મંત્રીઓના પ્રવાસ અંગે

૩૮૭

જિલ્‍લા મેજી.ના નિવાસ ગાર્ડની જોગાવઇ

૩૮૮

તિજોરી અને કેદીના એસ્કોર્ટ અંગે સામાન્ય સૂચનો

૩૮૯

કમ્પોઝીશન એન્ડ આર્મ્સ ઓફ એસ્કોર્ટ ઓફ પ્રિઝનર્સ

૩૯૦

કેદીના ઓસ્કોર્ટની સંખ્‍યા અંગે

૩૯૧

કેદીના ભાગી છુટવા સામે ચેતવણી

૩૯૨

કેદીઓને હાથકડી અંગે

૩૯૩

દોરડા અને હાથકડીના ઉપયોગની પધ્ધતિ અંગે

૩૯૪

એસ્કોર્ટ નીચેના કેદીઓ માટે કન્વેયન્શની જોગવાઇઓ અંગે

૩૯૫

કોર્ટ એટેન્ડ કરવા કેદીઓ સાથે એસ્કોર્ટમા જનાર પોલીસની ફરજો

૩૯૬

કેદીની શારીરિક તપાસ

૩૯૭

ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ટ્રેઝર અંડર બાય રોડ

૩૯૮

રસ્તા દ્વારા  ટ્રેઝરના એસ્કોર્ટની ફરજો

૩૯૯

રોડ દ્વારા  ટ્રેઝરના એસ્‍કોર્ટ સંખ્‍યા અંગે

૪૦૦

રેલ રસ્તે ટ્રેઝરના એસ્કોર્ટની સંખ્‍યા અંગેનો દર નીચે પ્રમાણે રહેશે.

૪૦૧

રેલ્વે દ્વારા તિજોરીના એસ્કોર્ટની ફરજો

૪૦૨

પોલીસ એસ્કોર્ટના ભાડાના ચુકાદા અંગે

૪૦૩

બીજા ખાતાઓને એસ્કોર્ટ પુરા પાડવા અંગે

૪૦૪

અંગત એસ્કોર્ટ અંગે

૪૦૫

માંદા કે ગાંડા કેદીઓ અંગે

૪૦૬

ગાંડા દર્દીઓ માટે ગાર્ડ અને એસ્કોર્ટ

૪૦૭

કોર્ટ ઓર્ડલીઓ

૪૦૮

પોલીસ અધિકારી.ઓર્ડલીઓ

સ્પે.ઓર્ગેનાઝેશન

૪૦૯

સી.આઇ.ડી ના પર્સનલની પસંદગી અને કંટ્રોલ અંગે

૪૧૦

હોદ્દાને બદલી અંગે

૪૧૧

સી.આઇ.ડીના કાર્યો

૪૧૨

ઇન્ટેલીજન્સ બ્રાન્ચના કાર્યો

૪૧૩

કિ્ર.ઇન્ટેલીજન્સ બ્રાન્ચની કામગીરી

૪૧૪

આર્મ્‍સ અને એમ્યુનીશન્સના લીસ્ટના રિપોર્ટ અંગે

૪૧૫

ઇન્વેસ્ટીગેશન ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ કે ઇમ્પોર્ટેડ ક્રાઇમ

૪૧૬

મહત્વના ગુનાઓમા ટચમા સી.આઇ.ડીને રાખવા અંગે

૪૧૭

સી.આઇ.ડીની સહાય માટે અરજી

૪૧૮

સી.આઇ.ડીના ડી.આઇ.જીની ઇન્કવાયરી સંભાળવાની સત્તા

૪૧૯

સ્થાનિક અધિકારીઓને ઇન્ટીમેશન

૪૨૦

કિ્ર.ઇ.બ્રાન્ચને સહાય

૪૨૧

સી.આઇ.ડીએ હાથ ધરેલ ઇન્કવાયરીના કંટ્રોલ અંગે

૪૨૨

ફીંગર પ્રિન્ટ બ્યુરો

૪૨૩

કવેશ્યન્ડના સ્ટેટ એકઝામીનર્સ

૪૨૪

ફોટોગ્રાફી બ્યુરો

૪૨૫

મોડસ ઓપરેન્ડીંગ પધ્ધતિ

૪૨૬

દરેક જિલ્‍લા ટાઉન અને સીટી પોલીસ સ્ટેશનમા ક્રાઇમ ઇન્ડેકસ રાખવા અંગે

૪૨૭

પોલીસ સ્ટેશન રજી.ઓ અને ફોર્મ્સ જાળવવા અંગે

૪૨૮

ભાગેડું એબ્સ્કોન્ડર રજીસ્ટર

૪૨૯

જિલ્‍લા/સીટી મો.ઓ બ્યુરો

૪૩૦

વિગતો જુદા-જુદા જિલ્‍લા/સીટીમાથી એકઠી

૪૩૧

પોલીસ મોટર ટ્રાન્સપોર્ટનો હેતુ

૪૩૨

ઓર્ગેનીઝેશન ઓફ વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ

૪૩૩

ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ

૪૩૫

પોલીસ મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સ્ટાફની ફરજો

૪૩૬

પો.એમ.ટી પર સુપરવિઝન માટે જિલ્‍લા કક્ષાએ ગોઠવણ

૪૩૭

મોટર વાહન ખરીદવા અંગે

૪૩૮

વાહનોના પ્રકાર અને કેટલીક રચનાકીય જરૂરીયાતો

૪૩૯

પોલીસ વાહનોની જાળવણી

૪૪૦

પો. હેતુ માટે વાહન ભાડે કરવા અંગે

૪૪૧

સરકારી માલિકીના વાહનો વડે અકસ્માતો માટે ત્રીજા પક્ષને નુકશાન અંગે દાવાની પતાવટ અંગે

૪૪૨

વાહનોના લેન્ડીંગ

૪૪૩

વાહનોના ઉપયોગ અંગે

૪૪૪

લોગબુકો -(નિયત નમુનો પી.એમ.૧૮૯)

૪૪૫

માસિક પટ્રોલ બુક રીટર્ન

૪૪૬

ડેઇલી લોગ એન્ડ રેકોર્ડ સીટ જાળવવા અંગે

૪૪૭

વાહનનો હિસ્ટ્રી અને રીપેરીંગ રેકર્ડ લોગબુક

૪૪૮

એન્યુલ પરફોર્મન્શ સીટનો ઉપયોગ

૪૪૯

વાહનોના કન્ડમ્નેશન અંગે

૪૫૦

કન્ડેમનેશન એન્ડ ડીસ્પોઝલ ઓફ અનસર્વિસેબલ પાર્ટ એન્ડ મટીરીયલ

૪૫૧

મોટર વાહનોના અકસ્માત

૪૫૨

રેન્જ સી.એમ.ટી વર્કશોપની કામગીરીઓ

૪૫૩

પોલીસ વાયરલેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને સ્ટાફ

૪૫૪

પો.વાયરલેસ સોર્ગેનાઇઝેશનના પર્સોનલ પર કંટ્રોલ અંગે

૪૫૫

ઓફિસ ઇકવીપમેન્ટ ફોર પોલીસ વાયરલેસ એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ

૪૫૬

વાયરલેસ સ્ટાફની ફરજો

૪૫૭

પો.વાયરલેસ ગીડ સંપર્ક સાંધવાની રીત

૪૫૮

કટોકટીમા વાયરલેસ સંદેશાની રવાનગી માટે મિલીટ્રી સિગ્નલ સ્ટેશનો સાથે ઉલટ વ્યવસ્થા અંગે

માઉન્ટેડ પોલીસ યુનિટ

૪૫૯

માઉન્ટેડ પોલીસનો હેતુ

૪૬૦

ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ માઉન્ટેડ પોલીસ યુનિટ

૪૬૧

ઘોડાનુ હિસ્ટ્રીશીટ

૪૬૨

તાલીમ

૪૬૩

કૂતરા ઉંટનો ખોરાક આપવાની રીત

૪૬૪

વધારાની પોષ્ટ પર નિયમન અને તેની ફરજો અંગે

૪૬૫

વધારાનો પોલીસ ખર્ચ

૪૬૬

ડિસ્‍ટર્બ એરીયા માટેની વધારાની પોલીસ

૪૬૭

તોફાની વિસ્તારમા વધારાની પોલીસનો ખર્ચ અને ફરજો

૪૬૮

પ્લેગ અને દુષ્કાળ પોલીસના એન્ટરઇમેન્ટ સેકશન કરવાના પાવર અને એપ્લીકેશન માટે

૪૬૯

પ્લેગ અને ફેમીન પોલીસ ઘર અને ગણવેશ અંગે

૪૭૦

પ્લેગ અને ફેમીન પોલીસના ખર્ચ અંગે

૪૭૧

ગ્રામ્ય પો.ના કંટ્રોલ અને નિમણૂંક અંગે

૪૭૨

તાલીમ અંગે

૪૭૩

ધરપકડ બારામા પોલીસ પટેલની સત્તા

૪૭૪

પોલીસ પટેલની ફરજો

૪૭૫

ગ્રામ પોલીસના એમોલ્યુમેન્ટશ

૪૭૬

ખાસ પોલીસના એનરોલમેન્ટ અંગે

૪૭૭

સ્પે.પો.ઇકવીપમેન્ટ અંગે

૪૭૮

સ્પે.પોલીસને મળી શકતુ એલાઉન્સ

૪૭૯

સ્પે.પોલીસની ફરજો

૪૮૦

હોમગાર્ડઝની તાલીમ નિમણૂંક અને વ્યવસ્થા અંગે

૪૮૧

વિજેલ ડીફેન્સ પાર્ટીનો ઉદેશ

૪૮૨

જી.આર.ડી પર કંટ્રોલ

૪૮૩

જી.આર.ડીને હથિયાર આપવા અંગે

૪૮૪

જી.આર.ડીની તાલીમ અંગે

૪૮૫

જી.આર.ડીની મસ્કેટરી તાલીમ

૪૮૬

જી.આર.ડીની કાયદાકીય સ્થિત

૪૮૭

વોરંટ ઓફ પ્રીસીડન્સ

૪૮૮

માસિક નોંધ

૪૮૯

જી.આર.ડીના અંગેના ખર્ચની વ્યવસ્થા

૪૯૦

કોલેજમા દાખલ થવા માટે ક્રેડીટ માર્કસ

૪૯૧

સરકારી કર્મચારીને સવલત

૪૯૨

મફત સારવાર અને દવા

૪૯૩

ગ્રામ રક્ષક દળ

૪૯૪

પોલીસ વોચમેનના ગણવેશ અંગે

૪૯૫

પોલીસ વોચમેન પધ્ધતિ અંગે પુરક સૂચના

૪૯૬

સરકારી ખાતાને વોચમેન પૂરા પાડવા અંગે

૪૯૭

ખાનગી વ્યકિતઓ કે સંસ્થાઓને એસકોર્ટ કે ગાર્ડ પુરા પાડવા અંગે

૪૯૮

ખાતાના વડાની કચેરીઓનુ સચિવ ખાતાઓ દ્વારા  ઇન્સ્‍પેકશન

૪૯૯

ઇન્સપેકશન ઓફ ધી ઓફીર્સસ ઓફ ધી સુપીરીયર ઇન્સપેકટીંગ ઓફીસર

૫૦૦

ડીસ્ટ્રટીકટ કે રેલ્વે ચાર્જ કે એસ.આર.એફ.પી.ગૃપનુ આઇ.જી.પી વડે ઇન્સપેકશન

૫૦૧

રેન્જના ડી.વાય.આઇ.જી.પી દ્વારા  સબ ડીવી.કે ડિસ્ટ્રીકના ઇન્સપેકશન

૫૦૨

પો.સ્પે.કે આઉટપોસ્ટનુ જિલ્‍લા મેજી.કે સબ ડીવીઝન મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા  ઇન્સપેકશન

૫૦૩

ડીવીઝનના કર્મી.દ્વારા ઓફીસ અને ડીસ્ટ્રીકના ઇન્સપેકશન અંગે

૫૦૪

એસ.ડી.પી અધિકારી અને પોલીસ સુપ્રી પોલીસ કચેરીઓના ઇન્સપેકશન અંગે

૫૦૫

ઓબ્જેકટ અને ફીકવન્સી ઓફ ઇન્સપેકશન ઓફ પોલીસ સ્ટેશન એન્ડ આઉટ પોસ્ટ

૫૦૬

હેડ કવા.એકાઉન્ટનો પીરીયોડીકલ ઓડીટસ

૫૦૭

સ્ટેટીસ્ટીકસ એસ.એન.ઇન્ડકસ ઓફ એફીસીન્યસી

૫૦૮

ઇન્સપેકશન દરમ્યાન ઇન્સપેકટીંગ અધિકારીના કેમ્પના સ્થાન અંગે

૫૦૯

પોલીસ પ્રોસીકયુટરની કચેરીનુ ઇન્સપેકશન

૫૧૦

સર્કલ પોલીસ ઇન્સપે. વડે ઇન્સપેકશન

૫૧૧

સબ ઇન્સપેકટર વડે આઉટ પોસ્ટોનુ ઇન્સપેકશન

 

 

 

[1] [2] Page 3 [4]

 

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

Rating : 

 

Star

Star

Star

Star

Star

  

 

 

 

 

 

2.5 જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ/કાર્યો

 પોલીસના સામાન્ય કાર્યો

ક્રમ

વિષય

હુકમો અને પ્રકિયાઓની બજવણી બાબત

ગુનાઓ અટકાવવા અને શોધી કાઢવા બાબત

જાહેર જનતાને થતી અડચણો અને લોકો પર કારકૃત્યો અટકાવવા બાબત

ધરપકડો

અન્ય પોલીસ અધિકારીને સહાય કરવા બાબત

પોતાની સરહદ ઓંળગી અપહરણ કરાયેલને મેળવવા અંગે

ગુનાની તપાસમા રેલ્વે તથા જિલ્‍લા પોલીસ વચ્ચે સહકાર

પોલીસ અધિકારીની પરિષદ

રેલ્વે પોલીસ અને રેલ્વે અધિકારીઓ વચ્ચે સહકાર

૧૦

રેલ્વે સરંક્ષણ દળ અને સરકારી પોલીસ વચ્ચે સહકાર અંગે

૧૧

અશકત માણસોને મદદ કરવા અંગે

૧૨

કબ્‍જામાના માણસની તંદુરસ્તી તથા સગવડતા જાળવવા અંગે

૧૩

અગ્નિ,પ્રાણીઓ વિગેરે દ્વારા નુકશાન અંગે

૧૪

વાહનવ્યવહારનુ નિયમન

૧૫

વાહનો અને ડ્રાયવરોને ચેક કરવા માટે રસ્તા પર બેરીયર અંગે

૧૬

શેરીઓ, જાહેર જગ્યાઓમા વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે

૧૭

ચેપી રોગો અંગેના નિયમોનો અમલ કરાવવા બાબત

૧૮

સુલેહ શાંતિના ભંગને અટકાવવા માટે નિયમોના અમલ અંગે

૧૯

રખડતા ઢોરો અને બિનવારસી મીલકતો અંગે.

૨૦

હડકવા તેમજ હડકાયા કુતરા અંગે

 2.6 જાહેર તંત્ર દ્વારા આપવામા આવતી સેવાઓની યાદી અને તેનુ સંક્ષિપ્ત વિવરણ

પોલીસના સામાન્ય કાર્યો

ક્રમ

વિષય

હુકમો અને પ્રકિયાઓની બજવણી બાબત

ગુનાઓ અટકાવવા અને શોધી કાઢવા બાબત

જાહેર જનતાને થતી અડચણો અને લોકો પર કારકૃત્યો અટકાવવા બાબત

ધરપકડો

અન્ય પોલીસ અધિકારીને સહાય કરવા બાબત

પોતાની સરહદ ઓંળગી અપહરણ કરાયેલને મેળવવા અંગે

ગુનાની તપાસમા રેલ્વે તથા જિલ્‍લા પોલીસ વચ્ચે સહકાર

પોલીસ અધિકારીની પરિષદ

રેલ્વે પોલીસ અને રેલ્વે અધિકારીઓ વચ્ચે સહકાર

૧૦

રેલ્વે સરંક્ષણ દળ અને સરકારી પોલીસ વચ્ચે સહકાર અંગે

૧૧

અશકત માણસોને મદદ કરવા અંગે

૧૨

કબ્‍જામાના માણસની તંદુરસ્તી તથા સગવડતા જાળવવા અંગે

૧૩

અગ્નિ, પ્રાણીઓ વિગેરે દ્વારા નુકશાન અંગે

૧૪

વાહનવ્યવહારનુ નિયમન

૧૫

વાહનો અને ડ્રાયવરોને ચેક કરવા માટે રસ્તા પર બેરીયર અંગે

૧૬

શેરીઓ, જાહેર જગ્યાઓમા વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે

૧૭

ચેપી રોગો અંગેના નિયમોનો અમલ કરાવવા બાબત

૧૮

સુલેહ શાંતિના ભંગને અટકાવવા માટે નિયમોના અમલ અંગે

૧૯

રખડતા ઢોરો અને બિનવારસી મિલકતો અંગે.

૨૦

હડકવા તેમજ હડકાયા કુતરા અંગે

 

 

 2.7 જાહેર તંત્રના રાજય, નિયામક કચેરી, પ્રદેશ, જિલ્લો, બ્લોક વગેરે સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો આલેખ(જયા લાગુ પડતુ હોય ત્યા)

પો.અધિ.શ્રી ની કચેરી જામનગર મીની.સ્ટાફની કામગીરીની વિગત દર્શાવતુ પત્રકઃ

કચેરી અધિક્ષકઃ- ઇ.ચા.શ્રી વી.આર.સોલાણી

પત્રવ્યવહાર શાખાઃ-

અ.નં.

ટેબલ નં.

કર્મચારી નુ નામ

કામગીરી ની વિગત

નિમણૂંક ની તારીખ

મુખ્ય કારકૂન  પત્ર વ્યવહાર શાખા

શ્રી એમ.એચ.પારેખ

 

સીબી શાખા નુ સુપરવીઝન તેમજ સીબી શાખાના તમામ કર્મચારી ઓ ને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવુ તેમજ સીબી શાખા ની તમામ કામગીરીમા જરૂરી અભિપ્રાય દર્શાવવો.

૧૧/૦૮/૧૯૮૩

સીબી - ૧

શ્રી એમ.જે.વોરા

જુ. કલાર્ક

રહેણાક બીન-રહેણાક મકાન કામગીરી દાદ ફરીયાદ મીટીંગ વિ.

૨૫/૦૧/૦૬

સીબી - ર

શ્રી ડી.વી.જાટ સીની કલાર્ક

તાલીમ,રજા,બદલી,નિવ્રુતી,ખાતાકીય પરીક્ષા, ૫૦/૫૫ રિવ્યુ વાર્ષીક મિલ્કત પત્રક ઉ.પ.ધો. વિ.

૨૬/૦૪/૧૯૮૩

સીબી - ૩

શ્રી પી.બી.પરમાર જુ.કલાર્ક

ક્રીકેટ ગ્રાઉન્ડ ફાળવવા અધિકારી/કર્મચારીઓને હથીયાર ફાળવવા વિગેરે

૦૪/૦૭/૧૮

સીબી - ૪

શ્રી એસ.વી.ઓડેદરા  જુ.કલાર્ક

 

એમ.ટી.અને વાયરલેસને લગત કામગીરી

૧૦/૦૯/૨૦૧૮

સીબી - પ

શ્રીએચ.વી.ગૌસ્વામી સહાયક જુ.કલાર્ક

 

તમામ પ્રકારના લાયસન્સ ઓન પેમેન્ટ બંદોબસ્ત અને કેદી જાપ્તો

૨૪/૧૧/૨૦૧૪

સીબી - ૬

શ્રી

રેખાબેન એસ.બેરા

મકાન ભાડા સંબંધી, ટેલીફોન સંબંધી, પોલીસ અધિકારીઓની તથા વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની પરચુરણ રજા સંબંધી

૦૨/૦૯/૨૦૧૩

અરજી શાખાઃ-

અરજી શાખા

શ્રી ડી.જે.જાડેજા પો.કોન્સ

અરજી શાખા ને લગત તમામ પ્રકાર ની કામગીરી

૧૬/૦૯/૧૯૯૮

જી.આર.ડી. શાખાઃ-

જી.આર.ડી શાખા

શ્રીડી.એમ પરમાર

જુ.કલાર્ક

જી.આર.ડી. ના સભ્યો ના પગાર, ભથ્થા તથા બોર્ડર વિગ તથા સભ્યો ના પગાર, ભથ્થા તથા હોમગાર્ડઝ ના ભથ્થા

૧૧/૧૧/૧૯૯૫

રજીસ્ટ્રીશાખાઃ-

૧૦

રજીસ્ટ્રી શાખા

શ્રી એચ.ડી.રાણા સી.ક્લાર્ક

રજીસ્ટ્રીને લગત/કોમ્પ્યુટર/ઇલેક્ટ્રીકને લગત પરચુરણ ખરીદી

૨૬/૦૪/૯૦

૧૧

રજીસ્ટ્રી શાખા

શ્રી ડી,એચ.નાકીયા

જુ.ક્લાર્ક

કચેરીને લગત તમામ પત્ર ઇન્વર્ડ કરવાની કામગીરી

૨૫/૦૭/૧૮

૧૨

રજીસ્ટ્રી શાખા

શ્રી ડી.જે.સાંવ જુની. કલાર્ક

સ્ટેશનરી સંબંધી, ટપાલ આવક-જાવક સંબંધી કામગીરી  

૦૪/૦૭/૧૮

હિસાબી શાખાઃ-

૧૩

મુખ્ય કારકુન

શ્રી જી.એન.ઉંઘાડ મુખ્ય કારકુન

હિશાબી શાખા નુ સુપરપવીઝન તથા મહેકમ નુ બઝેટ

 

૧૪

કેશીયર

શ્રી એસ.બી.વ્યાસ સી.કલાર્ક

હિશાબી શાખા ને લગતા પેમેન્ટ તથા લગત કામગીરી

૨૯/૦૯/૧૯૮૪

૧૫

જા.રજા પગાર બીલ,  ટી.એ.ટેબલ

શ્રી એન.બી.સોલંકી. જુ.કલાર્ક

સ્ટાફ ના ટી.એ. બીલ , એસ.ટી. વોરંટ બીલ , એલ.ટી.સી. બીલ, ટી.એ. એડવાન્સ બીલ , બદલી બીલ

૧૬/૦૮/૨૦૧૩

૧૬

પેન્‍શન કામગીરી

શ્રી બી.એન.રઠોડ જુ.કલાર્ક

 પેન્‍શનની કામગીરી

૨૨/૦૨/૧૯૯૧

૧૭

કન્ટીજન્સી ટેબલ

શ્રી એ,બી.જીલરીયા જુ.કલાર્ક

 તમામ કન્ટીજન્સી બીલોની કામગીરી

૧૬/૦૮/૧૩

૧૮

મીની.સ્ટાફ પગાર બીલ

શ્રી ડી.એમ.પરામાર જુ.કલાર્ક

મીની.સ્ટાફ, પે-બીલ અધિકારી/ કર્મચારી ના પગાર બીલ

૧૧/૧૧/૯૫

શીટ શાખાઃ-

૧૯

મુખ્ય કારકુન

શ્રી જગ્‍યા ખાલી   હેડ કલાર્ક

શીટ શાખાનુ સુપરવીઝન

       -

૨૦

 

ડીપી ટેબલ

શ્રી આર.કે.જોષી સીની. કલાર્ક

ખાતાકીય તપાસને લગતી કામગીરી

 

૩૦/૩/૯૧

૨૧

એસબી-૧

શ્રી પી.જે.પટેલ.  જુ.કા.

પોલીસ કર્મચારીઓની બદલી,બઢતી, પ્રતિનિયુકતી, તાલીમ, કન્ફર્મેશન, રહેમરાહે ભરતી

૦૮/૦૩/૧૩

ર૨

એસબી-ર

શ્રી પી.એન.રઠોડ    જુ.કા.

અનાર્મ પોલીસ કર્મચારીઓના ઇજાફા સંબંધી, ઉચ્‍ચત્તર પગાર ધોરણ તથા તમામ પ્રકારની રજા સંબંધી કામગીરી

૦૧/૦૬/૨૦૧૭

ર૩

એસબી-૩

શ્રી પી.જે.ઝાલા  જુ.કા.

આર્મ્ડ પોલીસ કર્મચારીઓના ઇજાફા સંબંધી, ઉચ્‍ચત્તર પગાર ધોરણ તથા તમામ પ્રકારની રજા સંબંધી કામગીરી

૦૧/૦૬/૧૭

૨૪

એસબી-૪

શ્રી આર.એમ.મારીયા જુનીયર કલાર્ક

પોલીસ કર્મચારીઓની સેવાપોથીમાં તમામ હુકમોની નોંધ કરવા સબંધી કામગીરી, પોલીસ ભરતી સંબંધીત કામગીરી.

 

 

૦૩/૦૬/૧૭ 

રીડર શાખાઃ-

 

૨૫

 

 

 

 

 

પો.સ.ઇ

શ્રી  એમ. આર સવસેટા        પો.સબ .ઇન્સ  

(૧)જિલ્‍લાના તમામ થાણાઓમા રોજે રોજ બનતા સામાન્યથી ગંભીર પ્રકાર ના બનાવોની વિગતો ""ડેઇલી રિપોર્ટ'' સ્વરૂપે જિલ્‍લા કંટ્રોલ રૂમને ક.૨૪.૦૦ સુધીની પહેચાડવામા આવે છે. આ ડેઇલી રીપોટોના સુપરવાઇઝરી અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા અભ્યાસ થયા બાદ સલાહ સૂચનાઓ માટે રીડરશાખા ને આપવામા આવે છે. રીડરશાખા તરફથી સુપરવાઇઝર અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા અપાયેલ સૂચનોઓનો રીડરશાખા દ્વારા સંબધિત થાણા મારફતે અમલ કરાવવામા આવે છે.અને આ ફાઇલો રીડરશાખામા નિભાવવામાં આવે છે.

(૨) જિલ્‍લાના પોલીસ સ્ટેશનનોમાં બનતા સીરીયસ ગુનાઓ ના સ્પેશયલ રીપોટોની ફાઇલો રીડરશાખામા નિભા -વવામા આવે છે. અને તેમની જાણ ઉચ અધિકારીઓને કરવામા આવે છે.

(૩) રાજયસભા/લોકસભા દ્વારા  ક્રાઇમ સબંધી પુછાતા પ્રશ્નોના પ્રત્યુતર આ શાખા દ્વારા  તૈયાર કરવામા આવે છે.

(૪) સુપરવાઇઝરી અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા  થતી કામગીરીની વિકલી ડાયરીની ફાઇલો પણ રીડરશાખામાં નિભાવવામાં આવે છે.

એકંદરે જિલ્‍લામા બનતા નાનાથી મોટા બનાવોની વિગતોથી રીડર પો.સ.ઇ એ વાકેફ થઇ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીને અવગત કરી સલાહ સૂચના મુજબ અમલવારી કરાવવાની મુખ્‍ય ફરજ છે. ઉપરાંત મંથલી પત્રકો, ક્રાઇમ રીવ્‍યુ, લોક દરબાર, સારી કામગીરીના ઇનામની તપાસ મંજૂરી, ઇન્‍સ્‍પેકશન, ક્રાઇમ ક્રોન્‍ફરન્‍સ, એલ.એ.કયુ., એલ.એસ.કયુ., કસ્‍ટોડીયલ ડેથનો સ્‍પેશ્‍યલ રિપોર્ટ,જામીનની રીવીઝન અરજી વગેરે ક્રાઇમને લગતી કામગીરી

 

 

 ૧૬/૦૬/૨૦૧૬

એલ.આઇ.બી શાખાઃ-

 ૨૬

I/C પો.ઇન્સ

 

 

શ્રી

એસ.એન જાડેજા

પો.સબ.ઇન્સ

(૧) પ્રોટ, ચુંટણી બંદોબસ્ત, પરચુરણ તમામ બંદોબસ્ત

(૨)પાક.નાગરીકનું રજીસ્ટ્રેશન, ફોરેનર્સ રજીસ્ટ્રેશન, પાસપોર્ટ વેરીફીકેશન

(૩)પ્રા.સિક્યુરીટી સંબંધી, તમામ જોબ વેરીફીકેશન સંબંધી

(૪) મેળા ઉત્સવ બંદો, પ્રેસ કટીંગ, વ્હાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશન સુરક્ષા, વાર્ષીક સિકયુરીટી, સ્કીમો, તથા ત્રાસવાદને લગતા ઇનપુટ તથા પત્ર વ્યવહાર

(૫) ઉપવાસ આંદોલન, આત્મવિલોપન, મંથલી પત્રકો, આરએસક્યુ, એલએસકયુ એચ.એમ.કોસ્ટલને લગત વીકલી ફીસરમેન

 

 

2.8 જાહેર તંત્રની અસરકારતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટેની લોકો પાસેથી અપેક્ષો

 • બનાવ બન્યા બાદ તુરંત જ નજીકના પોલીસ સ્ટેશને જઈ ફરિયાદ આપવી જોઈએ.
 • જો ખબર હોય તો ફરિયાદમાં બનાવનું કારણ તથા હેતુ જણાવવો.
 • બનાવ અંગે સત્ય હકિકત જ જણાવવી અને બનાવ વખતે હાજર રહેલ સાક્ષીઓના નામની જાણકારી હોય તો તે પણ જણાવવી.
 • બનાવ વાળી જગ્યાએ પોલીસ આવે ત્યાં સુધી તે જગ્યા જે તે હાલતમાં જાળવી રાખવી. જેથી પુરાવાનો નાશ ન થાય.
 • ફરિયાદ લખાઈ ગયા બાદ ફરિયાદ વાંચીને સહી કરવી. જો અભણ હોય તો ફરિયાદ અન્ય પાસે વંચાવીને સહી કરવી.
 • ફરિયાદીની નકલ ફરિયાદીને ફરિયાદ દાખલ કરનાર અધિકારીએ વિના મૂલ્યે આપવાની રહે છે.
 • જો ફરિયાદીએ જાણી જોઈને દ્વેશ બુઘ્ધિથી, ખોટી ફરિયાદ લખાવેલનું જણાય તો ""બી"" ફાયનલની માંગણી કરી ફરિયાદીની વિરૂધ્‍ધમાં કોર્ટ રાહે પગલાં લેવાની પણ કાર્યવાહી પોલીસ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવે છે.

2.9 લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્‍ધતિઓ

લોક સહયોગ મેળવવા માટે ટ્રાફિક સત્તા, લોકલ લીર્ડસ મીંટીગ યોજવી, સમયાંતરે લોકદરબાર યોજવા તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમા સરપંચો ,ઉપસરપંચોની મીટીંગો સ્થાનિક થાણા ઇન્ચાર્જશ્રી દ્વારા રાખવામા આવે છે. જેથી અગત્યના સત્ય પ્રશ્નોની જાણકારી તંત્રને થતી રહે.

2.0 સેવા આપવાના દેખરેખ નિયંત્રણ અને જાહેર ફરિયાદ નિવારણ માટે ઉપલબ્ધ

જે તે વિસ્તારના સી.પી.આઇશ્રી/ના.પો.અધિ.શ્રીઓ દ્વારા લોક ફરિયાદ અંગે નિરાકરણની કાર્યવાહી હાથ ધરવામા આવે છે. તેમજ પો.અધિક્ષકશ્રીની કચેરી મુ.મ.ના.પો.અધિ.શ્રીને તેમજ પો. કંટ્રોલ રૂમ સાથે તેમજ પી.આર.ઓ.ની નિમણૂંક કરવામા આવેલ છે. જેથી આમ પ્રજાને યોગ્ય કચેરી/શાખા અંગેની માહિતી ઉપલબ્ધ થઇ શકે અને યોગ્ય જણાયે આ બાબતે પો.અધિ.શ્રી જાતે યોગ્ય નિરાકરણ કાર્યવાહી હાથ ધરે છે.

2.11 કચેરી શરૂ થવાનો સમયઃ- સવારે ૧૦-૩૦ વાગે
        કચેરી બંધ થવાનો સમયઃ- સાંજે ૬-૧૦ વાગે

 

 

 

 

Page 1 [2] [3]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-08-2019