હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
Rating :  Star Star Star Star Star   

       જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમૂના મુજબ આપો. આ નમૂનો દરેક પ્રકારના દસ્તાવેજ માટ ભરવાનો છે.

(A) પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી - જામનગર જિલ્‍લો

દસ્તાવેજનુ નામ/મથાળુ

દસ્તાવેજનો
પ્રકાર

બુકો

એકાઉન્ટ શાખા

કેશ બુક

કેશબુક રિસીપ્ટ બુક

પબ્‍લિક લેન્ડ કનવેન્સ ડે બુક

રિસીપ્ટ ઇન ફોર્મ જન.૧૧૩ઇ ફોર મની રીસીપ્ટ ફોર્મ
સોસીઝ અધર ધેન ધ ટેઝરી

વોચમેન ફંડ એકાઉન્ટ બુક

બેન્ડ ફંડ એકાઉન્ટ બુક

સ્‍પોર્ટ ફંડ એકાઉન્ટ બુક

પોલીસ વેલફેર ફંડ એકાઉન્ટ બુક

બેંક પાસ બુક અને ચેક બુક ફોર પર્સનલ લેજર એકાઉન્ટ

૧૦

રિસીપ્ટ બુક ઇન ફોર્મ પી.એમ ૧૮૨ ફોર મની રીસીવ્ડ
ઓન એકાઉન્ટ ઓફ ફી ફોર પબ્‍લિક કનવેયસન લાયસન્સ

૧૧

બુક ઓફ લાયસન્સ ઇન ફોર્મ પી.એમ ૧૮૨ ફોર પબ્‍લિક
કનવેયનસ અન્ડર બોમ્બે પબ્‍લિક કનવેયસન એકટ VII ઓફ ૧૯૨૦

રજીસ્ટરો

બીલ રજીસ્ટર

સબસીડરી રજીસ્ટર

લીધેલ પગાર રજીસ્ટર

નોન કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્ટ રજીસ્ટર

કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્ટ રજીસ્ટર

કેશ મેમો

સરકારી નોકરનુ એડવાન્સ રીકવરી રજીસ્ટર

પેન્શનસ કેશનુ રજીસ્ટર

ફેસ્ટીવલ એડવાન્સ રજીસ્ટર

૧૦

સર્વિસ પોસ્ટે સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ રજીસ્ટર

૧૧

મુસાફરી ભથ્થા બીલ રજીસ્ટર

૧૨

ટોકન રજીસ્ટર

૧૩

આવક બીલ રજીસ્ટર

૧૪

વેલફેર તથા સ્‍પોટર્સ ડિમાન્ડ રજીસ્ટર

૧૫

એડવાન્સ રજીસ્ટર

૧૬

ઓબ્‍જેકશન બુક એડવાન્સ રજીસ્ટર

૧૭

એવેઇટ રજીસ્ટર( કલાર્ક લગતુ)

૧૮

રીમાઇન્ડર રજીસ્ટર( કલાર્ક લગતુ)

૧૯

લોકઉપ કન્ટીજન્સી રજીસ્ટર

૨૦

મેસ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

ફાઇલો

ચલણો

પગારબીલો

મુસાફરી ભથ્થા બીલો

કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્સી બીલો

નોન-કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્સી બીલો

ક્રેડિટ અને ડેબિટ વાઉચર ફાઇલો(એકોરડીંગ ટુ ડિફરન્ટ કેસ બુક)

 

(

૨) શીટ બ્રાન્ચ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રજીસ્ટર, સર્વિસ શીટ અને લીસ્ટો

પોલીસ મેનની સર્વિસ શીટ

હેડ રજીસ્ટર ઓફ પોલીસ મેન

ઓર્ડલી રૂમ રજીસ્ટર

રજીસ્ટર રીગાર્ડનીંગ ડીપાર્ટમેન્ટલ પ્રોસીડીંગ

એવેઇટ રજીસ્ટર( કલાર્ક લગતુ)

રીમાઇન્ડર રજીસ્ટર( કલાર્ક લગતુ)

પોસ્ટ વેર રજીસ્ટર

ફાઇલો

રીક્રૂટ રોલ ફાઇલ

ગેઝેટ ફાઇલો

બુકો

પત્ર વ્‍યવહાર
શાખા

સબ ઇન્સ અને ઓફીસીયટીંગ ઇન્સપેકટરની સર્વિસ બુક

સર્વિસ બુક મીનીસ્ટીરીયલ સ્ટાફ

સર્વિસ રોલ ઓફ કલાસ ચાર સર્વન્ટ

લોકલ ડીસપેચ બુક

 

રજીસ્ટરો

સર્વિસ સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ

ડેડ સ્ટોક આર્ટીકલ રજીસ્ટર

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

સ્ટેશનરી એકાઉન્ટ રજીસ્ટર

ફોર્મ એકાઉન્ટ રજીસ્ટર

મેજર વર્ક રજીસ્ટર( રેલ્વે સુપ્રિટેન્ડટની ઓફિસને લગતુ)

ઇન્‍વર્ડ રજીસ્ટર/ડાયરી

આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર

બિલ્‍ડીંગ રજીસ્ટર

૧૦

રજીસ્ટર ઓફ ઓર્ડર પ્લેસ્ડ વીથ કોર્ન્ટાકટર ફોર સપ્લી
ઓફ આર્ટીકલ ઓફ કલોથીંગ એન્ડ ઇકવામેન્ટ

૧૧

મુલાકાતીઓનુ રજીસ્ટર

૧૨

મસ્ટર રોલ અને લેટ મસ્ટર રોલ

૧૩

રજીસ્ટર ઓફ મેસેજ રેટ કોલસ

૧૪

વિધાનસભા/લોકસભા/રાજયસભાના ના પ્રશ્નોનુ રજીસ્ટર

૧૫

કેજયુલ લીવ એકાઉન્ટ

૧૬

એવેઇટ રજીસ્ટર( કલાર્ક લગતુ)

૧૭

રીમાન્ડર રજીસ્ટર(કલાર્કનો રજીસ્ટર)

૧૮

કંટ્રોલ રજીસ્ટર(રજીસ્ટર ઓફ રીફ્રેન્સીસ રિસીવ ફોર્મ હાયર ઓફીસર્સ)

૧૯

રજીસ્ટર સોવીંગ ધ કોનસોલીડેટેડ ફીંગર ઓફ પેન્ડીંગ રીફ્રેન્સીસ

૨૦

અરજી રજીસ્ટર

૨૧

સીકયુરીટી બોન્ડ રજીસ્ટર

૨૨

રેલ્વે ડયુટી પાસ એકાઉન્ટ રજીસ્ટર(રેલ્વે લગતુ)

૨૩

કાર્ડ પાસ મુવમેન્ટ રજીસ્ટર(રેલ્વેને લગતુ)

 

ફાઇલો

ડી.આઇ.જી ઇન્સ્પેકશન નોટર્સ

પર્સનલ ફાઇલો દરેક સરકારી કર્મચારી

 

બુકો

રજીસ્ટ્રી શાખા

ડીસ્પેચ બુક

ઇન્‍વર્ડ બુક

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર

સર્વિસ સ્ટેમ્પ પોસ્ટ રજીસ્ટર

 

રજીસ્ટરો

રીડર બ્રાંચ

ગંભીર ગુનાનુ રજીસ્ટર

 એકવીટલ રજીસ્ટર

વિકલી ડાયરી ડી.વાય.એસ.પી, પો.ઇન્સ,

અરજી રજીસ્ટર

સબ ડીવીઝનલ ઓફીસ

બુકો

ડે બુક

રેલ્વે,મોટર અને સ્ટીમર વોરંટ

લોકલ ડિસ્પેચ બુક

રજીસ્ટરો

સર્વિસ પોસ્ટેઝ સ્ટેમ્પ

ઇન્‍વર્ડ અને આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર

ગુપ્ત ઇન્‍વર્ડ આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

બિબ્ડીંગ રજીસ્ટર

મુલાકાતી રજીસ્ટર

મસ્ટર રોલ રજીસ્ટર

ઓર્ડલી રજીસ્ટર

૧૦

અરજી રજીસ્ટર

૧૧

ક્રાઇમ રજીસ્ટર

ડાયરી

સ્ટેશન અને વિકલી ડાયરી

સબડીવીઝનલ ઓફીસરની વીકલી ડાયરી

ઇન્સ્‍પેકટર ઓફીસ(સીટી)

બુકો

સ્ટેશન ડાયરી

વીકલી ડાયરી

ડે બુક જનરલ અને વેલફેર ફંડ

રિસીપ્ટ બુકો

રેલ્વે મોટર વોરંટ બુક

વિઝીટ બુક

પબ્‍લિક કંપલેઇન બુક

મુદ્દામાલ રિસીપ્ટ બુક પાર્ટ અને ૨

વિલેજ ક્રાઇમ નોટ બુક ભાગ અને ૨

૧૦

ડયુટી પાસ બુક

રજીસ્ટરો

સર્વિસ પોસ્ટેઝ સ્ટેમ્પ

ઇન્‍વર્ડ અને આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર

ગુપ્ત ઇન્‍વર્ડ આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

બિલ્‍ડીંગ રજીસ્ટર

સ્ટેશરી અને ફોર્મ રજીસ્ટર

માસ્ટર રોલ રજીસ્ટર

કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

૧૦

અરજી રજીસ્ટર

૧૧

બીલ રજીસ્ટર

૧૨

સ્‍સપેન્ડ ઓફીસર અને માણસોનુ રજીસ્ટર

૧૩

સ્પલીમેન્ટરી પગાર રજીસ્ટર

૧૪

ડીમાન્ડ રજીસ્ટર

૧૫

પગાર વીધેલ રજીસ્ટર

૧૬

કન્ટીજન્સી બીલ રજીસ્ટર

૧૭

હોટલ લાયસન્સ રજીસ્ટર

૧૮

આર્મ્‍સ લાયસન્સ રજીસ્ટર

૧૯

સમન્સ અને વોરંટ રજીસ્ટર

૨૦

લોકઅપ રજીસ્ટર

૨૧

ફીંગર પ્રીંટ સ્લીપ પાર્ટ અને ૩

૨૨

મુદ્દામાલ રજીસ્ટર અને ૩

૨૩

ક્રાઇમ રજીસ્ટર ૧,,૩ અને ૪

૨૪

ક્રિમીનલ રજીસ્ટર અને ૩

૨૫

પબ્‍લિક નોન કોગ્ની કેસ રજીસ્ટર

૨૬

એ અને બી રોલ

૨૭

સી.પી.સી ૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦ ચેપ્‍ટર કેસ રજીસ્ટર

૨૮

બી.પી એકટ સેક.૧૨૪ રજીસ્ટર

૨૯

બી.પી.એકટ સેક ૫૬ અને ૫૭ રજીસ્ટર

૩૦

પ્રોહિબીશન એકટ સેક.૯૩ રજીસ્ટર

૩૧

બી.પી.એકટ પોલીસ એન.સી.રજીસ્ટર

૩૨

એમ.વી.એકટ કેસ રજીસ્ટર

૩૩

રજીસ્ટર ઓફ એમ.આર.સી

૩૪

ગર્વમેન્ટ યાદી બુક રજીસ્ટર

ફાઇલો

કેડીટ અને ડેબીટ વાઉચર ફાઇલ

કેસ મેમો ફાઇલ

ટી.એ રિપોર્ટ ફાઇલ હે.કો અને પો.કોન્સ

કન્ટી.બીલ ફાઇલ

અરજી ફાઇલ

ચાર્જશીટ કાઉન્ટર ફાઇલ

ફાઇનલ રિપોર્ટ ફાઇલ

મોર્નીગ રિપોર્ટ ફાઇલ

ટ્રાફિક ઇન્સ્પેકટર ઓફીસ

પોલીસ નોન-કોગ્નીઝેબલ રજીસ્ટર

ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

એમ.ટી વિભાગ

જોબ કાર્ડ

જોબ રજીસ્ટર

લોગ બુક

હિસ્ટ્રી શીટ ઓફ વ્હીકલ

ડેઇલી લોગ મેઇન્ટન્સ રજીસ્ટર

રીપેઇરીંગ હિસ્ટ્રી રજીસ્ટર

ટુલ અને ઇકવીપમેન્ટ રજીસ્ટર

મોટર વ્હીકલ રજીસ્ટર

બેટરી ચાજીગ રજીસ્ટર

૧૦

પેટ્રોલ રજીસ્ટર

૧૧

સ્ટોક એકાઉન્ટ બુક અને સ્પેર પાર્ટ

૧૨

સ્પેર પાર્ટનુ લેઝર

૧૩

બી સ્ટોક રજીસ્ટર

૧૪

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર

૧૫

સ્ટોક એકાઉન્ટ બુક પેટ્રોલ,ડીઝલ અને ઓઇલ

૧૬

ડયુટી વહેચણી રજીસ્ટર

૧૭

ઇન્‍વર્ડ આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

૧૮

ઓર્ડર રજીસ્ટર

આર.એસ.આઇ હેડ કર્વાટર

બુકો

ડે બુક

રેલ્વે અને મોટર વાહન વોરંટ

પરમેન્ટ એડવાન્સ બુક

લોકલ ડીસ્પેચ બુક

વિઝીટ બુક

એકાઉન્ટ ઓફ કલોટીંગ સ્ટોર

રજીસ્ટરો

સ્ટોર રજીસ્ટર

મસ્કેટરી પ્રેકટીસ રજીસ્ટર

ઇન્‍વર્ડ રજીસ્ટર

આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

સર્વિસ સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ

કીટ ડીપોજીટ રજીસ્ટર

એમ્યુનેશન ડીપોજીટ રજીસ્ટર

સેમ્પલ રજીસ્ટર

બેન્ડ ઇન્સ્ટુમેન્ટ રજીસ્ટર

૧૦

ટ્રેઇનીંગ આર્ટીકલ રજીસ્ટર

૧૧

પોલીસ આર્મ્‍સ ડીપોજીટ રજીસ્ટર

૧૨

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

૧૩

આર્મરરનુ રજીસ્ટર

૧૪

મસ્ટર રોલ રજીસ્ટર

૧૫

બીલ રજીસ્ટર

૧૬

કલોધીંગ સ્ટોર રજીસ્ટર

૧૭

બિલ્ડીંગ રજીસ્ટર

૧૮

ડેડે સ્ટોક આર્ટીકલ રજીસ્ટર

૧૯

મેસ અને કેન્ટીન રજીસ્ટર

ફાઇલો

ક્રેડીટ વાઉચર ફાઇલ

ડેબીટ વાઉચર ફાઇલ

પગાર બીલ ફાઇલ

ટી.એ બીલ ફાઇલ

પોલીસ સ્ટેશન

બુકો

ડે બુક

રેલ્વે,મોટર અનેસ્ટીમર વોરંટ બુક

રીસીપ્ટ ઓફ પ્રોપ્રટી એટેચ્ડ બાય પોલીસ

લોકલ ડીસ્પેચ બુક

મુદ્દામાલ ડીસ્પેચ બુક

મ્‍યુઝીક પાસ બુક

ડે બુક રિસીપ્ટ બુક

રીસીપ્ટ બુક ઇન ફોમ જન.૧૧૩-ઇ.

રજીસ્ટરો

ઇન્‍વર્ડ રજીસ્ટર

આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

સ્ટોક એકાઉન્ટ

રીકવરી વોરંટ રજીસ્ટર

સર્વિસ સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ

મુદ્દામાલ રજીસ્ટર

લોકઅપ રજીસ્ટર

કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

૧૦

એમ્યુનેશન ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

૧૧

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

૧૨

મસ્ટર રોલ

૧૩

મેમોરેન્ડમ તુ સીવીલ સર્જન

૧૪

ક્રાઇમ રજીસ્ટર

૧૫

નોન કોગ્ની રજીસ્ટર

૧૬

ચેપ્‍ટર કેસ રજીસ્ટર

૧૭

મીસીંગ પર્સન રજીસ્ટર

૧૮

ક્રિમીનલ રજીસ્ટર

૧૯

મોટર એકસીડન્ટ રજીસ્ટર

૨૦

મુલાકાતી રજીસ્ટર

૨૧

વિલેઝ ક્રાઇમ નોટ બુક ભાગ ટી ૬

૨૨

એ રોલ

૨૩

બી રોલ

૨૪

બિલ્ડીંગ રજીસ્ટર

ડાયરી અને ફાઇલો

વિકલી ડાયરી

સ્ટેશન ડાયરી

કેડીટ વાઉચર ફાઇલ

ડેબીટ વાઉચર ફાઇલ

સી.એલ ફાઇલ

આઉટ પોસ્ટો

બુકો

હેડ કોન્સ તથા કોન્સ પ્રેટ્રોલ બુક

ઇન્સ્‍પેકશન બુક

રેલ્વે અને મોટર વોરંટ

કંમ્લેઇન બુક

મુલાકાતી બુક

રજીસ્ટર

પોલીસનુ મસ્ટર રોલ

ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર

સર્વિસ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર

કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

 


સરનામુઃ- પોલીસ ભવન, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે, જામનગર
ટેલીફોન નંબરઃ- ૨૫૫૪૨૦૩
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૫૬૩૮૨
ઇમેઇલઃ- sp-jam@gujarat.gov.in

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-08-2019