હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

 

 

             સરકારી દસ્તાવેજો વિશેની માહિતી આપવા નીચેના નમૂનાનો ઉપયોગ કરશો.જયાં આ દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ છે. તેવી જગ્યાઓ જેવી કે સચિવાલય કક્ષા, નિયામકની કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ ઉલ્લેખ કરો (અન્યો લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો)

અનુ.નં

દસ્તાવેજની કક્ષા

દસ્તાવેજનુ નામ અને તેની એક લીટીમા ઓળખાણ

દસ્તાવેજ મેળવવાની કાર્ય પધ્ધતિ

નીચેની વ્યકિત પાસે છે/ તેના નિયંત્રણમાં છે.

 

એસ.પી કક્ષા

બુકો

કચેરીના નિયમ મુજબ

એસ.પી.સા જામનગર

-- સદર--

કેશબુક

-- સદર--

એકાઉન્ટ શાખા

-- સદર--

કેશબુક રીસીપ્ટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

પબ્લીક લેન્ડ કનવેન્સ ડે બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રીસીપ્ટ ઇન ર્ફોમ જન.૧૧૩ઇ ફોર મની રીસીપ્ટ ફોર્મ સોસીઝ અધર ધેન ધ ટેઝરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વોચમેન ફંડ એકાઉન્ટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

બેન્ડ ફંડ એકાઉન્ટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ર્સ્પોટ ફંડ એકાઉન્ટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

પોલીસ વેલફેર ફંડ એકાઉન્ટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

બેંક પાસ બુક અને ચેક બુક ફોર પર્સનલ લેજર એકાઉન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

રીસીપ્ટ બુક ઇન ફોર્મ પી.એમ ૧૮૨ ફોર મની રીસીવ્ડ ઓન એકાઉન્ટ ઓફ ફી ફોર પબ્લીક કનવેયસન લાયસન્સ

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

બુક ઓફ લાયસન્સ ઇન ફોર્મ પી.એમ ૧૮૨ ફોર પબ્લીક કનવેયનસ અન્ડર બોમ્બે પબ્લીક કનવેયસન એકટ VII ઓફ ૧૯૨૦

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

-- સદર--

૧૨

-- સદર--

બીલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૩

-- સદર--

સબસીડરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૪

-- સદર--

વીધેલ પગાર રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૫

-- સદર--

નોન કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૬

-- સદર--

કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૭

-- સદર--

કેશ મેમો

-- સદર--

-- સદર--

૧૮

-- સદર--

સરકારી નોકરનુ એડવાન્સ રીકવરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૯

-- સદર--

પેન્શનસ કેશનુ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૦

-- સદર--

ફેસ્ટીવલ એડવાન્સ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૧

-- સદર--

સર્વિસ પોસ્ટે સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૨

-- સદર--

મુસાફરી ભથ્થા બીલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૩

-- સદર--

ટોકન રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૪

-- સદર--

આવક બીલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૫

-- સદર--

વેલફેર તથા ર્સ્પોટ્રસ ડિમાન્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૬

-- સદર--

એડવાન્સ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૭

-- સદર--

ઓબજેકશન બુક એડવાન્સ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૮

-- સદર--

એવેઇટ રજીસ્ટર( કર્લાકને લગતુ)

-- સદર--

-- સદર--

૨૯

-- સદર--

રીમાઇન્ડર રજીસ્ટર( કર્લાક ને લગતુ)

-- સદર--

-- સદર--

૩૦

-- સદર--

લોક ઉપ કન્ટીજન્સી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૩૧

-- સદર--

મેસ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૩૨

-- સદર--

ફાઇલો

-- સદર--

-- સદર--

૩૩

-- સદર--

ચલણો

-- સદર--

-- સદર--

૩૪

-- સદર--

પગારબીલો

-- સદર--

-- સદર--

૩૫

-- સદર--

મુસાફરી ભથ્થા બીલો

-- સદર--

-- સદર--

૩૬

-- સદર--

કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્સી બીલો

-- સદર--

-- સદર--

૩૭

-- સદર--

નોન-કોન્ટ્રાકટ કન્ટીજન્સી બીલો

-- સદર--

-- સદર--

૩૮

-- સદર--

ક્રેડિટ અને ડેબિટ વાઉચર ફાઇલો(એકોરડીંગ ટુ ડિફરન્ટ કેસ બુક)

-- સદર--

 

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટર, સર્વિસ શીટ અને લીસ્ટ

કચેરીના નિયમ મુજબ

એસ.પી.સા જામનગર

-- સદર--

પોલીસ મેનની સવિર્સ શીટ

-- સદર--

શીટ શાખા

-- સદર--

હેડ રજીસ્ટર ઓફ પોલીસ મેન

-- સદર--

 

-- સદર--

ઓર્ડલી રૂમ રજીસ્ટર

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટર રીગાર્ડનીંગ ડીપાર્ટમેન્ટલ પ્રોસીડીઃગ

-- સદર--

 

-- સદર--

એવેઇટ રજીસ્ટર(કર્લાકને લગતુ)

-- સદર--

 

-- સદર--

રીમાઇન્ડર રજીસ્ટર(કર્લાકને લગતુ)

-- સદર--

 

-- સદર--

પોસ્ટ વેર રજીસ્ટર

-- સદર--

 

-- સદર--

ફાઇલો

-- સદર--

 

-- સદર--

રીકર્ળટ રોલ ફાઇલ

-- સદર--

 

૧૦

-- સદર--

ગ્રેઝેટ ફાઇલો

-- સદર--

 

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

એસ.પી.સા જામનગર

-- સદર--

સબ ઇન્સ અને ઓફીસીયટીંગ ઇન્સપેકટરની સર્વિસ બુક

-- સદર--

પત્ર વ્યવહાર શાખા

-- સદર--

સર્વિસ બુક મીનીસ્ટીરીયલ સ્ટાફ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ રોલ ઓફ કલાસ ચાર સર્વન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લોકલ ડીસપેચ બુક

-- સદર--

-- સદર--

 

--સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેડ સ્ટોક આર્ટીકલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સ્ટેશનરી એકાઉન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ફોર્મ એકાઉન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

મેજર વર્ક રજીસ્ટર( રેલ્વે સુપિ્રટેન્ડટની ઓફિસને લગતુ)

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

ઇર્નવર્ડ રજીસ્ટર/ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

૧૨

-- સદર--

આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૩

-- સદર--

બિલડીંગ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૪

-- સદર--

રજીસ્ટર ઓફ ઓર્ડર પ્લેસ્ડ વીથ કોર્ન્ટાકટર ફોર સપ્લી ઓફ આર્ટીકલ ઓફ કલોથીંગ એન્ડ ઇકવામેન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

૧૫

-- સદર--

મુલાકાતીઓનુ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૬

-- સદર--

મસ્ટર રોલ અને લેટ મસ્ટર રોલ

-- સદર--

-- સદર--

૧૭

-- સદર--

રજીસ્ટર ઓફ મેસેજ રેટ કોલસ

-- સદર--

-- સદર--

૧૮

-- સદર--

વિધાનસભા/લોકસભા/રાજયસભાના ના પ્રશ્નોનુ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૯

-- સદર--

કેજયુલ લીવ એકાઉન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

૨૦

-- સદર--

એવેઇટ રજીસ્ટર(કર્લાકને લગતુ)

-- સદર--

-- સદર--

૨૧

-- સદર--

રીમાન્ડર રજીસ્ટર(કર્લાકનો રજીસ્ટર)

-- સદર--

-- સદર--

૨૨

-- સદર--

કંટ્રોલ રજીસ્ટર(રજીસ્ટર ઓફ રીફ્રેન્સીસ રીસીવ ફોર્મ હાયર ઓફીસરર્સ)

-- સદર--

-- સદર--

૨૩

-- સદર--

રજીસ્ટર સોવીંગ ધ કોનસોલીડેટેડ ફીંગર ઓફ પેન્ડીંગ રીફ્રેન્સીસ

-- સદર--

-- સદર--

૨૪

-- સદર--

અરજી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૫

-- સદર--

સીકયુરીટી બોન્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૬

-- સદર--

રેલ્વે ડયુટી પાસ એકાઉન્ટ રજીસ્ટર(રેલ્વે લગતુ)

-- સદર--

-- સદર--

૨૭

-- સદર--

કાર્ડ પાસ મુવમેન્ટ રજીસ્ટર(રેલ્વેને લગતુ)

-- સદર--

-- સદર--

 

 

ફાઇલો

-- સદર--

-- સદર--

૨૮

-- સદર--

ડી.આઇ.જી ઇન્સ્પેકશન નોર્ટસ

-- સદર--

-- સદર--

૨૯

-- સદર--

પર્સનલ ફાઇલો દરેક સરકારી કર્મચારી

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

રજીસ્ટ્રી શાખા

-- સદર--

ડીસ્પેચ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઇર્નંવડ બુ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સવિસ સ્ટેમ્પ પોસ્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

રીડર શાખા

-- સદર--

ગંભીર ગુનાનુ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

એકવીટલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વીકલી ડાયરી ડી.વાય.એસ.પી, પો.ઇન્સ,

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

અરજી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

એસ.પી કક્ષા

સબ ડીવીઝનલ ઓફીસ

કચેરીના નિયમ મુજબ

ડી.વાય.એસ.પી

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડે બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રેલ્વે,મોટર અને સ્ટીમર વોરંટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લોકલ ડિસ્પેચ બુક

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ પોસ્ટેઝ સ્ટેમ્પ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઇનવર્ડ અને આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ગુપ્ત ઇનવર્ટ આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

બિબ્ડીંગ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મુલાકાતી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મસ્ટર રોલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઓર્ડલી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

અરજી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

ક્રાઇમ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સ્ટેશન અને વીકલી ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સબડીવીઝનલ ઓફીસરની વીકલી ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

ઇન્સપેકટર ઓફીસ(સીટી)

કચેરીના નિયમ મુજબ

પો.ઇન્સ

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

સીટી

-- સદર--

સ્ટેશન ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વીકલી ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડે બુક જનરલ અને વેલફેર ફંડ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રીસીપ્ટ બુકો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રેલ્વે મોટર વોરંટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વીઝીટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

પબ્લીક કંપલેઇન બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મુદામાલ રીસીપ્ટ બુક પાર્ટ ૧ અને ૨

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વીલેજ ક્રાઇમ નોટ બુક ભાગ ૧ અને ૨

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

ડયુટી પાસ બુક

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ પોસ્ટેઝ સ્ટેમ્પ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઇનવર્ડ અને આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ગુપ્ત ઇનવર્ટ આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

બિબ્ડીંગ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સ્ટેસ્નરી અને ફોર્મ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મસ્ટર રોલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

અરજી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

બીલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૨

-- સદર--

સ્સપેન્ડ ઓફીસર અને માણસોનુ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૩

-- સદર--

સ્પલીમેન્ટરી પગાર રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૪

-- સદર--

ડીમાન્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૫

-- સદર--

પગાર વીધેલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૬

-- સદર--

કન્ટીજન્સી બીલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૭

-- સદર--

હોટલ લાયસન્સ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૮

-- સદર--

આર્મસ લાયસન્સ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૯

-- સદર--

સમન્સ અને વોરંટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૦

-- સદર--

લોકઅપ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૧

-- સદર--

ફીંગર પ્રીંટ સ્લીપ પાર્ટ ૧ અને ૩

-- સદર--

-- સદર--

૨૨

-- સદર--

મુદામાલ રજીસ્ટર ૧ અને ૩

-- સદર--

-- સદર--

૨૩

-- સદર--

ક્રાઇમ રજીસ્ટર ૧,૨,૩ અને ૪

-- સદર--

-- સદર--

૨૪

-- સદર--

ક્રિમીનલ રજીસ્ટર ૧ અને ૩

-- સદર--

-- સદર--

૨૫

-- સદર--

પબ્લીક નોન કોગ્ની કેસ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૬

-- સદર--

એ અને બી રોલ

-- સદર--

-- સદર--

૨૭

-- સદર--

સી.પી.સી ૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦ ચેપટર કેસ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૮

-- સદર--

બી.પી એકટ સેક.૧૨૪ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૯

-- સદર--

બી.પી.એકટ સેક ૫૬ અને ૫૭ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૩૦

-- સદર--

પ્રોહીબીશન એકટ સેક.૯૩ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૩૧

-- સદર--

બી.પી.એકટ પોલીસ એન.સી.રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૩૨

-- સદર--

એમ.વી.એકટ કેસ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૩૩

-- સદર--

રજીસ્ટર ઓફ એમ.આર.સી

-- સદર--

-- સદર--

૩૪

-- સદર--

ગર્વમેન્ટ યાદી બુક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

ફાઇલો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કેડીટ અને ડેબીટ વાઉચર ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કેસ મેમો ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ટી.એ રીર્પોટ ફાઇલ હે.કો અને પો.કોન્સ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કન્ટી.બીલ ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

અરજી ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ચાર્જશીટ કાઉન્ટર ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ફાઇનલ રીર્પોટ ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મોર્નીગ રીર્પોટ ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

ટ્રાફીક ઇન્સ્પેકટર ઓફીસ

કચેરીના નિયમ મુજબ

પો.ઇન્સ ટ્રાફીક

-- સદર--

પોલીસ નોન-કોગ્નીઝેબલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

એમ.ટી વિભાગ

કચેરીના નિયમ મુજબ

પો.સ.ઇ એમ.ટી વિભાગ

-- સદર--

જોબ કાર્ડ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

જોબ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લોગ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

હીસ્ટ્રી શીટ ઓફ વ્હીકલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેઇલી લોગ મેઇન્ટન્સ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રીપેઇર હીસ્ટી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ટુલ અને ઇકવીપમેન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મોટર વ્હીકલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

બેટરી ચાજીગ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

પ્રટ્રોલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

સ્ટોક એકાઉન્ટ બુક અને સ્પેર પાર્ટ

-- સદર--

-- સદર--

૧૨

-- સદર--

સ્પેર પાર્ટનુ લેઝર

-- સદર--

-- સદર--

૧૩

-- સદર--

બી સ્ટોક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૪

-- સદર--

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૫

-- સદર--

સ્ટોક એકાઉન્ટ બુક પ્રેટ્રોલ,ડીઝલ અને ઓઇલ

-- સદર--

-- સદર--

૧૬

-- સદર--

ડયુટી વહેચણી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૭

-- સદર--

ઇનવર્ડ આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૮

-- સદર--

ઓડર રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

પો.સબ.ઇન્સ હેડ કર્વાટર

કચેરીના નિયમ મુજબ

પો.સબ.ઇન્સ હેડ કર્વા

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડે બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રેલ્વે અને મોટર વાહન વોરંટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

પરમેન્ટ એડવાન્સ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લોકલ ડીસ્પેચ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વીઝીટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

એકાઉન્ટ ઓફ કલોટીંગ સ્ટોર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સ્ટોર રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મસ્કેટરી પ્રેકટીસ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઇનવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

આઉટવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કીટ ડીપોજીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

એમ્યુનેશન ડીપોજીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સેમ્પલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

બેન્ડ ઇન્સ્ટુમેન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

ટ્રેઇનીંગ આર્ટીકલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

પોલીસ આર્મસ ડીપોજીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૨

-- સદર--

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૩

-- સદર--

આર્મરરનુ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૪

-- સદર--

મસ્ટર રોલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૫

-- સદર--

બીલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૬

-- સદર--

કલોથીંગ સ્ટોર રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૭

-- સદર--

બીલ્ડીંગ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૮

-- સદર--

ડેડે સ્ટોક આર્ટીકલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૯

-- સદર--

મેસ અને કેન્ટીન રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

ફાઇલો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ક્રેડીટ વાઉચર ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેબીટ વાઉચર ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

પગાર બીલ ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ટી.એ બીલ ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

પોલીસ સ્ટેશન

કચેરીના નિયમ મુજબ

પો.ઇન્સ/ પો.સ.ઇ

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડે બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રેલ્વે,મોટર અનેસ્ટીમર વોરંટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રીસીપ્ટ ઓફ પ્રોપ્રટી એટેચ્ડ બાય પોલીસ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લોકલ ડીસ્પેચ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મુદામાલ ડીસ્પેચ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મયુઝીક પાસ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડે બુક રીસીપ્ટ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રીસીપ્ટ બુક ઇન ફોમ જન.૧૧૩-ઇ.

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટરો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઇનવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

અઉટવર્ડ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સ્ટોક એકાઉન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રીકવરી વોરંટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ સ્ટેમ્પ એકાઉન્ટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મુદામાલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

લોકઅપ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

એમ્યુનેશન ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૦

-- સદર--

લાયબ્રેરી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૧

-- સદર--

મસ્ટર રોલ

-- સદર--

-- સદર--

૧૨

-- સદર--

મેમોરેન્ડમ તુ સીવીલ સર્જન

-- સદર--

-- સદર--

૧૩

-- સદર--

ક્રાઇમ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૪

-- સદર--

નોન કોગ્ની રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૫

-- સદર--

ચેપટર કેસ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૬

-- સદર--

મીસીંગ પરસન રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૭

-- સદર--

ક્રીમીનલ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૮

-- સદર--

મોટર એકસીડન્ટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૧૯

-- સદર--

મુલાકાતી રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

૨૦

-- સદર--

વીલેઝ ક્રાઇમ નોટ બુક ભાગ ૧ ટી ૬

-- સદર--

-- સદર--

૨૧

-- સદર--

એ રોલ

-- સદર--

-- સદર--

૨૨

-- સદર--

બી રોલ

-- સદર--

-- સદર--

૨૩

-- સદર--

બીલ્ડીંગ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

ડાયરી અને ફાઇલો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

વીકલી ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સ્ટેશન ડાયરી

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કેડીટ વાઉચર ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેબીટ વાઉચર ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સી.એલ ફાઇલ

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

આઉટ પોસ્ટો

કચેરીના નિયમ મુજબ

એ.એસ.આઇ/ હેડ કોન્સ

 

-- સદર--

બુકો

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

હેડ કોન્સ તથા કોન્સ પ્રેટ્રોલ બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ઇન્સપેસન બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

રેલ્વે અને મોટર વોરંટ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કંમ્લેઇન બુક

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

મુલાકાતી બુક

-- સદર--

-- સદર--

 

-- સદર--

રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

પોલીસનુ મસ્ટર રોલ

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

સર્વિસ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

-- સદર--

કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર

-- સદર--

-- સદર--

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-08-2019