હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ/સરનામાની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનુ.ન

નામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

1

શ્રી શરદ સીંઘલ

પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જામનગર

૦ર૮૮

રપપ૪ર૦૩

રપપપ૮૬૮

૨૫૫૬૩૮૨

sp-jam@
gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે, જામનગર

પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ જામનગર

પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ જામનગર

૦ર૮૮

રપપ૦ર૦૦
૧૦૦/
ર૬૬ર૩પ૦

-

૨૫૫૬૩૮૨

cr-jam@gujarat.gov.in

--સદર--

ફેકસ ઓપરેટર

 

ફેકસ ઓપરેટર

 

૦ર૮૮

રપપ૬૩૮ર

 

-

-

-

--સદર--

ખાલી જગ્યા  

અંગત મદદનીશ

૦ર૮૮

ર૬૬પ૧પર

-

-

 pa2sp-jam@gujarat.gov.in

--સદર--

શ્રી એ.બી.સૈયદ

ના.પો.અધિ શ્રી. મુખ્ય મથક

૦ર૮૮

રપપ૦૩૧૭

રપપ૦૩૦૦

-

-

--સદર--

શ્રી જી. એન ઉંઘાડ

કચેરી અધિક્ષક શ્રી જામનગર

૦ર૮૮

ર૬૭૬૮૭૦

-

-

-

--સદર--

શ્રી એસ.એન જાડેજા

I/C પો.ઈન્સ એલ.આઇ.બી

૦ર૮૮

રપપ૦ર૪ર

-

-

lib-sp-jam@gujarat.gov.in

--સદર--

શ્રી આર.એ.ડોડીયા

પો.ઈન્સ. એલ.સી.બી

૦ર૮૮

રપપ૦ર૪૧

ર૬૬૪૩૩૩

-

lcb-sp-jam@gujarat.gov.in

લાલ બંગલો જામનગર

શ્રી કે કે બુવડ

I/C પો.ઈન્સ.ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૮

રપપ૦રપ૬

-

-

traffic-sp-jam@gujarat.gov.in

રણજીત રોડ, એસ.બી.આઇ. બેંકની બાજુમાં, જામનગર

૧૦

શ્રી ડિ.બી. રાઠોડ

પો.ઈન્સ
વાયરલેશ શાખા

૦ર૮૮

ર૬૬૪પ૯૧

-

-

pwsi-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ હેડ કવાર્ટર લાઇન, સરૂ સેકશન રોડ, જામનગર

૧૧

શ્રી એમ.આર સવસેટા

પો.સ.ઈ રીડર શાખા

૦ર૮૮

ર૬૬૧૦૯પ

-

૨૬૬૧૦૯૫

rdr-sp-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે, જામનગર

૧૨

શ્રી સી.બી મકવાણા પો.સબ.ઇન્સ

પો.સ.ઈ.કોમ્પ્યુટર રૂમ

૦ર૮૮

રપપ૧૦૮૭

 -

-

compcell-sp-jam@gujarat.gov.in

--સદર--

૧૩

શ્રી પી.ડી ઝાલા

I/C રિ.પો.સ.ઈ પો.હેડ.કર્વાટસ

૦ર૮૮

રપપ૦રપ૪

-

-

polstn-phq-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ હેડ કવાર્ટસ શરૂ સેકશન રોડ જામનગર

૧૪

શ્રી પી.ડી ઝાલા

I/C પો.સ.ઈ. એમ.ટી વિભાગ

૦ર૮૮

રપપ૦૩૨૯

-

-

-

--સદર--

૧૫

શ્રી એ.પી જાડેજા

ના.પો.અધિ. શ્રી જામનગર શહેર

૦ર૮૮

રપપર૯૪૦

રપ૪ર૮૭૦

 

dysp-jam@
gujarat.gov.in

લાલ બંગલા જામનગર

૧૬

શ્રી એસ.એચ રાઠવા

 પો.ઇન્સ 

 

પો.ઈન્સ. સીટી- " એ" ડીવી. ચેમ્બર
પી.એસ.ઓ.

૦ર૮૮

૦ર૮૮

ર૬૭૮૬૮૯

રપપ૦ર૪૩

રપ૬૮૮૪૮

૨૬૭૮૬૮૯

polstn-da-jam@
gujarat.gov.in

દરબાર ગઢ જામનગર

૧૭

શ્રી વાય.એસ.ગામીત પો.સબ.ઇન્સ

દરબારગઢપોલીસ ચોકી

૦ર૮૮

ર૬૭૬૭૬૮

-

-

-

દરબારગઢ જામનગર

૧૮

શ્રી વૈશાલી એ.આહીર પો.સબ.ઇન્સ

ખંભાલીયા ગેઈટ પો.ચોકી

૦ર૮૮

ર૬૭૬૭૬૯

-

-

-

ખંભાળીયા ગેટ જામનગર

૧૯

શ્રી

એમ.જી.વસાવા પો.સબ.ઇન્સ

દિ.પ્લોટપોલીસ ચોકી

૦ર૮૮

રપ૬૪૭૭૦

-

-

-

દિગ્વિજય પ્લોટ, તળાવની  પાળ, જામનગર

૨૧

પો.ઈન્સ. સીટી-" બી" ડીવી. ચેમ્બર
પી.એસ.ઓ.

પો.ઈન્સ. સીટી-" બી" ડીવી. ચેમ્બર
પી.એસ.ઓ.

૦ર૮૮

૦ર૮૮

રપપ૯૬૦૦

રપપ૦ર૪૪

રપપ૦૩૧પ

૨૫૫૯૬૦૦

polstn-db-jam@
gujarat.gov.in

આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે જામનગર

૨૨

શ્રી એલ.જે.મીયાત્રા પો.સબ.ઇન્સ

હનુમાન ગેઈટ પો.ચોકી

૦ર૮૮

ર૬૭૬૭૬૭

-

-

-

જી.જી.હોસ્પિટલ સામે જામનગર

૨૩

શ્રી એમ.આર.વાળા પો.સબ.ઇન્સ

ગુલાબનગર પો.ચોકી

૦ર૮૮

૨૫૭૨૦૨૨

-

-

-

ગુલાબનગર જામનગર

૨૪

શ્રી વાય.એ. દરવાડીયા  પો.સબ.ઇન્સ

બેડી પોલીસ ચોકી

૦૨૮૮

૨૫૫૦૫૪૪

-

-

-

બેડેશ્વર જામનગર

૨૫

પો.ઈન્સ. સીટી-" સી" ડીવી. ચેમ્બર
પી.એસ.ઓ.

પો.ઈન્સ. સીટી-" સી" ડીવી. ચેમ્બર
પી.એસ.ઓ.

 

૦૨૮૮

-

 

૨૫૫૦૭૪૮

-

-

-

પોલીસ હેડ કવાટર જામનગર

૨૬

શ્રી જી.જે.ગામીત પો.સબ.ઇન્સ

ખોડીયાર કોલોની પો.ચોકી

૦ર૮૮

ર૭૧૦૩૦૧

-

-

-

ખોડીયાર કોલોની જામનગર

૨૭

શ્રી પી.વી.રાણા પો.સબ.ઇન્સ

ઉદ્યોગનગરપો.
ચોકી

૦ર૮૮

રપ૬૦૬૪ર

-

-

-

ઉદ્યોગનગર જામનગર

૨૮

શ્રી સંદીપ ચૌધરી અધિ..પો.અધિ. 

ના.પો.અધિ.શ્રી
જામનગર ગ્રામ્ય

૦ર૮૮

રપપ૧૮રર

રપ૪૨૯૭૦

 

dysp-rural-jam@
gujarat.gov.in

લાલ બંગલા જામનગર

૨૯

શ્રી એમ.એમ.રાઠોડ

સી.પી.આઈ. જામનગર ગ્રામ્ય

૦ર૮૮

ર૬૭૮૬૪૧

૨૫૫૨૨૨૦

 

polstn-rural-jam@
gujarat.gov.in

---સદર--

૩૦

શ્રી ડી.પી.ચુડાસમા

પો.સ.ઈ.પંચ "એ"

૦ર૮૮

રપપ૦૩પ૯

ર૨૬૬૨૬૨૭

૨૫૫૦૩૫૯

polstn-da-panch-jam
@gujarat.gov.in 

પોલીસ હેડ કવાટર જામનગર

૩૧

 

વંથલી ઓ.પી.

૦ર૮૮

ર૮૮૭ર૩૭

-

-

-

વંથલી

૩૨

 

અલીયાબાળા

૦૨૮૮

૨૮૮૨૪૨૪

-

-

-

અલીયાબાળા

૩૩

શ્રી જે.ડી.પરમાર

પો.સ.ઈ. પંચ "બી"

૦ર૮૮

ર૬૭૬પપ૬

રપ૫૧૮૨૩

૨૬૭૬૫૫૬

polstn-db-panch-jam
@gujarat.gov.in 

આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે જામનગર

૩૪

 

લાખાબાવળ ઓ.પી.

૦ર૮૮

ર૮૮૯૦૯૦

-

-

-

લાખાબાવળ

૩૫

શ્રી કે.આર.સીસોદીયા

પો.સબ.ઇન્સ સિકકા પોલીસ સ્ટેશન

૦ર૮૮

૨૩૪૪૨૪૯

-

-

-

સિકકા

૩૬

શ્રી જે.બી.ખાંભલા

પો.સ.ઈ. લાલપુર

૦ર૮૯પ

ર૭રર૩૬

ર૭ર૮રર

૨૭૨૮૨૨

polstn-lalpur-jam@
gujarat.gov.in 

લાલપુર પો.સ્ટે, લાલપુર

૩૭

 

પીપર ટોડા

૦૨૮૯૫

૨૬૩૧૩૧

-

-

-

પીપરટોડા

૩૮

શ્રી ડી.એસ.વાઢેર

પો.સ.ઈ.મેઘપર

૦ર૮૮

ર૮૪૬૧રપ

ર૮૪૬પ૬૭

ર૮૪૬૧રપ

polstn-meghpar-jam
@gujarat.gov.in

મેઘપર પોસ્ટે, મેઘપર

૩૯

 

 

 

 

સી.પી.આઈ.ધ્રોલ

૦ર૮૯૭

રર૩૭પ૮

ર૩૪૭૪૪

-

-

ધ્રોલ

૪૦

શ્રી વી.કે.ગઢવી  પો.સબ.ઇન્સ

પો.સ.ઈ.ધ્રોલ

૦ર૮૯૭

રરર૦૩૩

રરર૩૭૦

૨૨૨૩૭૦

polstn-dhrol-jam@
gujarat.gov.in

ધોલ પોસ્ટે, ધ્રોલ

૪૧

શ્રી જે.સી.ગોહિલ પો.સબ.ઇન્સ

પો.સ.ઈ.જોડીયા

૦ર૮૯૩

રરર૦૩૩

રરરપ૧ર

૨૨૨૫૧૨

polstn-jodia-jam@
gujarat.gov.in

જોડીયા પોસ્ટે, જોડીયા

૪૨

 

બાંલભા ઓ.પી

૦ર૮૯૩

ર૯૩૮૩૩

-

-

-

બાલંભા

૪૩

શ્રી ડી.ડી.લાડુમોર પો.સબ.ઇન્સ

I/C પો..ઈન્‍સ.કાલાવડ ટાઉન

૦ર૮૯૪

રરર૦૩૩

રર૩પ૩૩

રરર૦૩૩

polstn-kalawad-jam
@gujarat.gov.in

કાલાવડ પો.સ્ટે, કાલાવડ

૪૪

સુ.શ્રી એસ.એમ.રાદડીયા પો.સબ.ઇન્સ

પો..સબ. ઈન્‍સ.કાલાવડ ગ્રામ્ય

૦ર૮૯૪

રરર૦૩૩

રર૩પ૩૩

રરર૦૩૩

polstn-kalawad-jam
@gujarat.gov.in

કાલાવડ પો.સ્ટે, કાલાવડ

૪૫

 

 

 

 

નીકાવાઓ.પી

૦ર૮૯૪

ર૭૪૦૪પ

-

-

-

નીકાવા

૪૬

શ્રી એલ.આર.ગોહિલ  પો.સબ.ઇન્સ

પો.સ.ઈ.શેઠવડાળા

ર૮૯૮

ર૬૭૭૪૦

ર૬૭૬૮૦

 ૨૬૭૬૮૮૦

polstn-dharafa-jam@gujarat.gov.in

 

૪૭

 

 

 

ધ્રાફાઓ.પી.

૦ર૮૯૮

ર૬પપ૩૩

-

-

-

ધ્રાફા

૪૮

 

 

શ્રી જે.કે.મોરી  પો.સબ.ઇન્સ

i/c પો.ઈન્‍સ. જામજોધપુર

૦ર૮૯૮

રર૦૦૬૯

રર૧૯૭પ

રર૦૦૬૯

polstn-jamj-jam@
gujarat.gov.in

જામજોધપુર પોસ્ટે, જામજોધપુર

૪૯

 

તરસાઈ આ.પો.

૦ર૮૯૮

ર૬૦૦૪૦

-

-

 -

તરસાઇ

૫૦

 

ગોપ ઓ.પી.

-

-

-

-

-

ગોપ

૫૧

શ્રી કે.કે.બુવળ પો.ઇન્સ

I/C પો.ઇન્‍સ. એસ.ઓ.જી.

૦૨૮૮

૨૬૬૫૭૦૩

 

૨૬૬૫૭૦૪

૨૬૬૫૭૦૫

-

-

લાલ બંગલા સંકુલ, જામનગર

૫૨

શ્રી આર.જે.પાંડર પો.ઇન્સ

પો.ઇન્‍સ મહિલા પો.સ્‍ટે.

૦૨૮૮  

૨૫૫૪૬૩૩

૨૫૫૮૩૯૯

-

polstn-mahila-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન પાસે, આયુર્વેદીક હોસ્પી. સામે, જામનગર.

૫૩      

 

પો.સ.ઇ. એમ.ઓ.બી. શાખા

૦૨૮૮  

૨૫૫૨૨૮૨

-

-

mob-sp-jam@gujarat.gov.in

લાલ બંગલા સંકુલ, જામનગર

૫૪

શ્રી  જી.એન.ગોહિલ પો.સબ.ઇન્સ

પો.સ.ઇ. માઉન્‍ટેડ વિભાગ

૦૨૮૮  

૦૨૬૬૦૨૨૨

-

-

 

પોલીસ હેડ કવાર્ટર, શરૂ સેકશન રોડ, જામનગર

 

૫૫

શ્રી

પી.ડી.ઝાલા

પો.સ.ઇન્સ

પો.સ.ઇન્સ ક્યુ.આર.ટી શાખા

૦ર૮૮

રપપ૦રપ૪

-

-

polstn-phq-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ હેડ કવાર્ટસ શરૂ સેકશન રોડ જામનગર

૫૬

શ્રી

એમ.જે.ઝાલા

પો.સ.ઇન્સ

પો.સ.ઇન્સ બી.ડી.ડી.એસ

૦ર૮૮

રપપ૦રપ૪

-

-

polstn-phq-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ હેડ કવાર્ટસ શરૂ સેકશન રોડ જામનગર

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-08-2019