હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓના પગાર ભથ્થાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રમ નં

હોદ્દો

 

માસિક
મહેનતાણુ

વળતર/ વળતર
ભથ્‍થુ

વિનિમયમા જણાવ્યા
મુજબ મહેનતાણુ
નક્કી કરવાની
કાર્ય પધ્ધતિ

1

પોલીસ અધિક્ષક

 

રૂ..૬૭૭૦૦ થી ૨૦૮૭૦૦

જી.સી.એસઆર
રૂલ્સ મુજબ

જી.સી.એસ.આર
રૂલ્સ મુજબ

ના.પો.અધિક્ષક

 

રૂ.. ૫૬૧૦૦ - ૧૭૭૫૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

પો.ઈન્સ.

 

રૂ.. ૪૪૯૦૦ – ૧૪૨૪૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

પો.સબ ઈન્સ.

 

રૂ.. ૩૯૯૦૦ - ૧૨૬૬૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

અંગત મદદનીશ

 

ખાલી જગ્યા

-----સદર-----

-----સદર-----

કચેરી અધિક્ષક

 

રૂ.૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

મુખ્ય કારકુન

 

રૂ..૩૫૪૦૦–૧૧૨૪૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

સીની. કલાર્ક

 

રૂ..૨૫૫૦૦–૮૧૧૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

જુ. કલાર્ક

 

રૂ..૧૯૯૦૦ –૬૩૨૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

૧૦

પટાવાળા

 

રૂ..૧૪૮૦૦– ૪૭૧૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

૧૧

સફાઈ કામદાર તથા
અન્ય વર્ગ-૪

 

રૂ..૧૪૮૦૦– ૪૭૧૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

૧૨

એ.એસ.આઇ

 

રૂ.૨૫૫૦૦–૮૧૧૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

૧૩

હેડ કોન્સ

 

રૂ..૨૧૭૦૦–૬૯૧૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

૧૪

પો.કોન્સ

 

રૂ..૧૮૦૦૦–૫૬૯૦૦

-----સદર-----

-----સદર-----

૧૫

લોકરક્ષક      

 

રૂ..૧૯૯૫૦ ફિકસ

-----સદર-----

-----સદર-----

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-08-2019