હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

     જાહેર તંત્રના જાહેર માહિતી અધિકારીઓ અને વિભાગીય કાયદાકીય પ્રથમ અપીલ (એપેલેટ) સત્તાધારી વિશેની સંપર્ક માહિતી નીચેના નમૂનામાં આપો સરકારી તંત્રનુ નામ - જામનગર જિલ્લા પોલીસ

૧. પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, જામનગર કાર્યક્ષેત્ર હેઠળના સરકારી જાહેર માહિતી અધિકારીઓ અને પ્રથમ અપીલ અધિકારીઃ-

અનુ.ન

નામ

હોદો

એસ. ટી.ડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

શ્રી જી.એન ઉઘાડ

કચેરી અધિક્ષક

૦ર૮૮

ર૬૭૬૮૭૦

 

-.

-

પોલીસ ભવન, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે, જામનગર

શ્રી કે કે બુવળ

ઇ.પો.ઇન્સ. ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૮

૨૫૫૦૨૫૬

 

 

traffic-sp-jam@gujarat.gov.in

પંચેશ્વર ટાવર, જામનગર

વિભાગીય પ્રથમ એપેલેટ (કાયદા) સત્તાધારી

 


અનુ.ન

નામ

હોદ્દો

એસ. ટી.ડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

શ્રી

એ.બી. સૈયદ

ડી.વાય.એસ.પી. એચ. કયુ.

૦૨૮૮

૨૬૭૬૮૭૦

 

  

૨૫૫૬૩૮૨

sp-jam@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે, જામનગર

 

 

ર. પ્રથમ અપીલ અધિકારી અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, જામ. શહેર વિભાગ, જામનગર હેઠળના જાહેર માહિતી અધિકારીઓઃ-

 

અનુ.ન

નામ / પો.સ્ટે.

હોદ્દો

એસ. ટી.ડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

શ્રી  એસ.એચ રાઠવા

   પો.ઇ. સીટી- એ ડીવી

પો. ઇન્‍સ.

૦૨૮૮

ર૬૭૮૬૮૯
ર૫૫૦ર૪૩

ર૫૬૮૮૪૮

૨૬૭૮૬૮૯

polstn-da-jam@gujarat.gov.in

દરબાર ગઢ, જામનગર

શ્રી એચ.બી ગોહિલ સીટી-બી ડીવી

ઇ.પો. ઇન્‍સ.

૦૨૮૮

ર૫૫૯૬૦૦
ર૫૫૦ર૪૪

ર૫૫૦૩૧૫

૨૫૫૯૬૦૦

polstn-db-jam@gujarat.gov.in

આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી સામે,
જામનગર

શ્રી જી.પી પરમાર

સીટી-સી પો.સ્‍ટે.

I/Cપો. ઇન્‍સ

૦૨૮૮

૨૫૫૦૭૪૮

-

-

-

પોલીસ હેડ કવાટર જામનગર

વિભાગીય પ્રથમ એપેલેટ (કાયદા) સત્તાધારી 

 


અનુ.ન

નામ

હોદ્દો

એસ. ટી.ડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

એ.પી જાડેજા

ડી.વાય.એસ.પી. જામ. શહેર વિભાગ

૦૨૮૮

૨૫૫૨૯૪૦

 

  

૨૫૫૯૭૦૬

dysp-jam@gujarat.gov.in

લાલ બંગલા સંકુલ, જામનગર

 

 

 

 

 

 

૩. પ્રથમ અપીલ અધિકારી અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, જામ. ગ્રામ્ય વિભાગ, જામનગર કાર્યક્ષેત્ર હેઠળના જાહેર માહિતી અધિકારીઓઃ-

અનુ.ન

નામ

હોદ્દો

એસ. ટી.ડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

શ્રી એમ.એમ રાઠોડ સી.પી.આઇ. જામ.ગ્રામ્ય વિભાગ

પો.ઇ

૦૨૮૮

ર૫૫૦૩૫૯

ર૭૫૬૭૦૩

૨૫૫૦૩૫૯

polstn-da-panch-jam@gujarat.gov.in

આર.ટી.ઓ. ઓફીસની બાજુમાં, જામનગર

શ્રી વી.કે ગઢવી સી.પી.આઇ ધ્રોલ વિભાગ

I/C પો.ઇ

૦૨૮૮

ર૬૭૬૫૫૬

ર૫૬૮૫૮૦

૨૬૭૬૫૫૬

polstn-db-panch-jam@gujarat.gov.in

આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી જામનગર

શ્રી ડી.ડી લાડુમોર પો.ઇન્સ.  કાલાવડ(ટાઉન)

I/C પો.ઇ

૦ર૮૯૪

રરર૦૩૩

રર૩૫૩૩

રરર૦૩૩

polstn-kalawad-jam@gujarat.gov.in

કાલાવડ પો.સ્ટે, કાલાવડ

શ્રી જે.કે મોરી પો.ઇન્સ. જામજોધપુર

I/C પો.ઇન્‍સ

૦૨૮૯૮

૨૨૦૦૬૯

૨૨૧૯૭૫

રર૦૦૬૯

polstn-jamj-jam@gujarat.gov.in

જામજોધપુર પો.સ્ટે,
જામજોધપુર  

 

વિભાગીય પ્રથમ એપેલેટ (કાયદા) સત્તાધારી 

 


અનુ.ન

નામ

હોદ્દો

એસ. ટી.ડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ઘર

શ્રી સંદિપ ચોધરી  

અધિક પોલીસ અધિક્ષક શ્રી  જામ. ગ્રામ્ય વિભાગ

૦૨૮૮

૨૫૫૧૮૨૨

 

૨૫૪૨૯૭૦ 

 

dysp-rural-jam@gujarat.gov.in

લાલ બંગલા સંકુલ, જામનગર

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 08-08-2019